เจ้าชายเจมีแห่งบูร์บง-ปาร์มา เคานต์แห่งบาร์ดี – ภาษาอื่น ๆ