พรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (เยอรมนี) – ภาษาอื่น ๆ