กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส – ภาษาอื่น ๆ