ลูกผสม

(เปลี่ยนทางจาก พันทาง)

ลูกผสม เป็นลูกของสัตว์หรือพืชต่างพันธุ์ ชนิดหรือสกุลสองชนิด