พะเยาว์ พัฒนพงศ์

อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ (เยาว์,โต)

เป็นนักพูด วิทยากร และผู้บรรยายให้ความรู้การอบรมด้านการพูดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เกิดที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไฟล์:อาจารย์พะเยาว์.jpg

การศึกษา แก้

เกียรติคุณ แก้

 • นักพูดเข็มทองฝังเพชร ผู้มีสาระยอดเยี่ยม จากมติมหาชน
 • นักพูดดีเด่น ของเขตมิสซังกรุงเทพฯ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • บุคคลผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย คณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมที่ควรยกย่อง โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน “โรงเรียนประสาทศิลป์”
 • ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาอาชีพอิสระ นักพูด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ผู้ปกครองดีเด่น โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 • แม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2542 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประสบการณ์ แก้

 • คุณครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 • นักพูดประจำรายการ "ทีวีวาที" ของ กรรณิกา ธรรมเกษร
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริการการแพทย์ และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2529-2542
 • ผู้บรรยายวิชา การพูดในที่สาธารณะ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • ผู้บรรยายในการสัมมนา “ประชาคมเมือง” กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการพูดที่มีคุณภาพ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานทางการแสดง แก้

ผู้บรรยายพิเศษ แก้