เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าสุทโธทนะ

พระเจ้าสุทโธทนะ (บาลี: สุทฺโธทน; สันสกฤต: ศุทฺโธทน (शुद्धोदन); อังกฤษ: Suddhodana) มักเรียกว่า พระเจ้าสิริสุทโธทน์สุทรรศน์[1] มีพระนามราชสกุลว่าโคตมะ เป็นพระมหากษัตริย์แคว้นสักกะ (ซึ่งมีนครหลวงคือกรุงกบิลพัสดุ์) เป็นพุทธบิดาของพระโคตมพุทธเจ้า

พระเจ้าสุทโธทนะ
Suddhodna seated on a throne Roundel 2 ivory tusk.jpg

พระปรมาภิไธย พระเจ้าสุทโธทนะ
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แคว้นสักกะ
ราชวงศ์ ศากยะ
รัชกาลก่อน พระเจ้าสีหหนุ
รัชกาลถัดไป พระเจ้ามหานามะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต 40 ปีก่อนพุทธศักราช
พระราชบิดา พระเจ้าสีหนุ
พระราชมารดา พระนางกัญจนา
พระมเหสี พระนางสิริมหามายา
พระนางมหาปชาบดีโคตมี (หลังพระองค์แรกสวรรคต)
พระราชบุตร - พระโคตมพุทธเจ้า
พระนันทะ
พระรูปนันทา

พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสีหหนุกับพระนางกัญจนา มีพระอนุชาและพระกนิษฐาร่วมพระชนกชนนีอีก 6 พระองค์ ได้แก่ สุกโกทนะ อมิโตทนะ โธโตทนะ ฆนิโตทนะ ปมิตา และอมิตา พระเจ้าสุทโธทนะ มีพระอัครมเหสีนามว่าพระนางสิริมหามายา เจ้าหญิงโกลิยวงศ์จากกรุงเทวทหะ และมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งคือ “เจ้าชายสิทธัตถะ” ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลังจากพระสิทธัตถราชกุมารประสูติได้ 7 วัน พระนางสิริมหามายาก็สวรรคต พระสุทโธทนะจึงอภิเษกสมรสใหม่กับพระนางมหาปชาบดีหรือโคตมี ซึ่งเป็นพระกนิษฐาร่วมชนนีกับพระนางสิริมหามายา และมีพระโอรสคือ “เจ้าชายนันทะ” และพระธิดาคือ “เจ้าหญิงรูปนันทา

พระเจ้าสุทโธทนะเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและยึดมั่นในราชประเพณีอย่างเคร่งครัดในการปกครองบ้านเมือง[ต้องการอ้างอิง] ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดรัชสมัยของพระองค์[ต้องการอ้างอิง] ทรงมุ่งหวังที่จะให้พระโอรสโดยเฉพาะสิทธัตถะได้รับเลือกจากสภาศากยะให้เป็นราชาสืบต่อจากตน แต่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช และพอทราบว่า เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จึงเชิญพระศาสดากลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์

เมื่อพระบรมศาสดาที่เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์คราวนี้ พระเจ้าสุทโธทนะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนา ทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา บรรลุพระโสดาบันเป็นอุบาสกพุทธบริษัท

ในพรรษาที่ 5 ของพระโคตมพุทธเจ้า พระเจ้าสุทโธทนะประชวรหนัก พระบรมศาสดาเสด็จจากกูฎาคาร ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี มายังเมืองกบิลพัสดุ์ แสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา 7 วัน ในวันสุดท้าย พระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุพระอรหัตผลและนิพพาน

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าสุทโธทนะ ถัดไป
พระเจ้าสีหหนุ   พระมหากษัตริย์แคว้นสักกะ
  พระเจ้ามหานามะ