พระเจ้าอมิโตทนะ

พระเจ้าอมิโตทนะ หรือ พระเจ้าอมิโตทนศากยราชา พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสีหหนุกับพระนางกัญจนา มีพระอนุชาและพระกนิษฐาร่วมพระชนกชนนีอีก 6 พระองค์ ได้แก่ สุทโธทนะ สุกโกทนะ โธโตทนะ ฆนิโตทนะ ปมิตา และอมิตา พระองค์มีพระราชโอรส 2 องค์ คือ พระอนุรุทธ และพระมหานาม ซึ่ง ได้อภิเษกสมรส และมีบุตรชื่อวาสภขัตติยา ซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล[1] ซึ่งมีพระราชโอรสองค์หนึ่งคือ เจ้าชายวิฑูฑภะ ซึ่งต่อมาเจ้าชายวิฑูฑภะก็ได้ทำลายล้างและโค่นล้มศากยวงศ์ เพราะ ได้ให้มารดา(นางทาสี)ที่วรรณะต่างกับบิดา

  1. http://www.palikanon.com/english/pali_names/am/amitodana.htm