พระเจ้าสีหหนุ

พระเจ้าสีหหนุ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ศากยะ ท่านเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะ และเป็นพระอัยกาของพระพุทธเจ้า

พระเจ้าสีหหนุ
พระเจ้าแคว้นสักกะ
ก่อนหน้าพระเจ้าชยเสนะ
ถัดไปพระเจ้าสุทโธทนะ
คู่อภิเษกพระนางกัญจนาแห่งกรุงเทวทหะ
พระราชบุตร
พระนามเต็ม
สีหหนุ ชยเสนะ โคตม
ราชวงศ์ศากยะ
พระราชบิดาพระเจ้าชยเสนะ
ศาสนาศาสนาพราหมณ์

พระราชวงศ์แก้ไข

พระองค์เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าชยเสนะและเป็นพระอนุชาของพระนางยโสธร ท่านได้อภิเษกสมรสกับ พระนางกัญจนา ซึ่งเป็นพระราชธิดาของ พระเจ้าเทวทหสักกะ พระนางกัญจนาและพระเจ้าสีหหนุ ได้มีพระราชโอรสธิดา 7 พระองค์ ดังนี้

ในฐานะที่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นเจ้าชาย หรือ เจ้าชายสุทโธทนะ ท่านมีพระปรีชาสามารถในการใช้ดาบและอาวุธในการสู้รบ พระเจ้าสีหหนุก็ได้รู้สึกโสมนัสอย่างมาก และให้เจ้าชายสุทโธทนะครองบัลลังก์ต่อจากพระองค์ และพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้พระราชโอรสอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายา และ พระนางปชาบดีโคตมี แห่งพระราชวงศ์โกลิยวงศ์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Misra, V.S. (2007). Ancient Indian Dynasties, Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, ISBN 81-7276-413-8, p.286
  2. Geiger, Wilhelm (tr.) (1912). "Mahavamsa, Chapter II". Ceylon Government Information Dept.,Colombo (in lakdvia.org website). สืบค้นเมื่อ 2009-10-26.
  3. Misra, V.S. (2007). Ancient Indian Dynasties, Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, ISBN 81-7276-413-8, p.286
  4. Geiger, Wilhelm (tr.) (1912). "Mahavamsa, Chapter II". Ceylon Government Information Dept.,Colombo (in lakdvia.org website). สืบค้นเมื่อ 2009-10-26.