บทความนี้เกี่ยวกับตระกูลและรัฐในชมพูทวีป สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สักกะ (แก้ความกำกวม)

ศากยะ (สันสกฤต: शाक्य ศากฺย) หรือ สักกะ (บาลี: Sakka, Sakya, Sākiya) เป็นราชสกุลและเชื้อชาติหนึ่งซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากะ บรรพชนของตระกูลนี้ได้สร้างและครองกรุงกบิลพัสดุ์ พระโคตมพุทธเจ้าก็มาจากราชสกุลนี้[1] และเรียกแคว้นของชาวศากยะว่าสักกชนบท[2]

อ้างอิงแก้ไข