ศากยะ (สันสกฤต: शाक्य ศากฺย) หรือ สักกะ (บาลี: Sakka, Sakya, Sākiya) เป็นราชสกุลและเชื้อชาติหนึ่งซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากะ บรรพชนของตระกูลนี้ได้สร้างและครองกรุงกบิลพัสดุ์ พระโคตมพุทธเจ้าก็มาจากราชสกุลนี้[3] และเรียกแคว้นของชาวศากยะว่าสักกชนบท[4]

สักกะ/ศากยะ

ป. 700 ปีก่อนคริสต์ศักราชป. 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช
แคว้นสักกะ (สีส้ม) ในคณสังฆะ
แคว้นสักกะ (สีส้ม) ในคณสังฆะ
แคว้นสักกะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาชนบท ช่วงยุคหลังพระเวท
แคว้นสักกะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาชนบท ช่วงยุคหลังพระเวท
เมืองหลวงกบิลพัสดุ์
ภาษาทั่วไปปรากฤต
มุณฑา[1]
ศาสนา
สมณะของศาสนาพราหมณ์[2] ต่อมาศาสนาพุทธ[1]
การปกครองสาธารณรัฐ
ราชา 
ยุคประวัติศาสตร์ยุคเหล็ก
• ก่อตั้ง
ป. 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช
• ถูกพิชิตโดยวิฑูฑภะแห่งโกศล
ป. 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ก่อนหน้า
ถัดไป
โกศล
โกศล
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดีย
ประเทศเนปาล

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 Levman 2014.
  2. Neha Grover (7 ธันวาคม 2022). "Shramana - Religion in India - Art and Culture Notes". Prepp.in.
  3. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2003). "ศากยะ". พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (10 ed.). บรรทัดที่ 3075. ISBN 974-575-029-8.
  4. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2003). "สักกชนบท". พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (10 ed.). บรรทัดที่ 3285. ISBN 974-575-029-8.

บรรณานุกรม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้