มหาชนบท (สันสกฤต: महाजनपद) ประกอบด้วย 16 อาณาจักรหรือแคว้นในอินเดียโบราณ ในสมัยพุทธกาล หรือระหว่าง 600 ถึง 400 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีสองแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าเป็นสาธารณรัฐ (ganatantras) และที่อื่นปกครองโดยระบบกษัตริย์ ในอังคุตตรนิกายได้กล่าวถึง 16 อาณาจักรและแคว้นนี้อยู่บ่อยครั้ง ที่มีความเจริญรุ่งเรืองขยายไปถึงแคว้นคันธาระทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปถึงแคว้นอังคะทางทิศตะวันออกของอนุทวีปอินเดีย และรวมถึงบางส่วนแถบเทือกเขาวินธยะ[1] ก่อนยุครุ่งเรืองของศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย[2]

มหาชนบท
c. 600 BCE–c. 345 BCE
แผนที่ทั้ง 16 อาณาจักร
แผนที่ทั้ง 16 อาณาจักร
เมืองหลวงหลายที่
ภาษาทั่วไปภาษาปรากฤตและภาษาสันสกฤต
ศาสนา
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู
สมณะ (ศาสนาพุทธและศาสนาเชน)
การปกครองสาธารณรัฐ (คณราชย์)
ราชาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ยุคเหล็ก
• ก่อตั้ง
c. 600 BCE
• สิ้นสุด
c. 345 BCE
ก่อนหน้า
ถัดไป
ยุคพระเวท
ชนบท
Kingdomอาณาจักรกุรุ
Nanda Empire

ในช่วง 600 ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถือเป็นจุดเปลี่ยนของประว้ติศาสตร์อินเดียช่วงแรก กล่าวคือ มีการเกิดนครใหญ่ ๆ แห่งแรก ๆ ของอินเดีย หลังจากการล่มสลายของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองของขบวนการสมณะ (รวมถึงศาสนาพุทธและศาสนาเชน) ที่เข้ามาแข่งขันกับความเชื่อดั้งเดิมของยุคพระเวท

ภาพรวม แก้

แคว้นหรืออาณาจักรใหญ่ ๆ รวม 16 แคว้น ปรากฏชื่อตามบาลีอุโบสถสูตร แห่งติกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระสุตตันตปิฎก ดังนี้[3]

อ้างอิง แก้

  1. Singh, Upinder (2008). A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century. Delhi: Pearson Education. pp. 260–4. ISBN 978-81-317-1120-0.
  2. 16 Mahajanapadas - Sixteen Mahajanapadas, 16 Maha Janapadas India, Maha Janapada Ancient India. Iloveindia.com. Retrieved on 2013-07-12.
  3. Anguttara Nikaya: Vol I, p 213, Vol IV, pp 252, 256, 260 etc.