พระเจ้าสุกโกทนะ

พระเจ้าสุกโกทนะ [1] เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสีหหนุ และพระนางกัญจนา เสด็จพระราชสมภพในกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ พระเจ้าสุกโกทนะทรงมีพระมเหสีพระนามว่า นางกีสาโคตมี และมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่ง คือพระอานนท์ ซึ่งประสูติวันเวลาเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะ จึงเรียกว่าเป็นสหชาติ

พระเจ้าสุกโกทนะ
กษัตริย์แห่งแคว้นสักกะ
ก่อนหน้าพระเจ้าสีหหนุ
คู่อภิเษกนางกีสาโคตมี
พระราชบุตรพระอานนท์
ราชวงศ์ศากยะ
พระราชบิดาพระเจ้าสีหหนุ
พระราชมารดาพระนางกัญจนา

พระเจ้าสุกโกทนะ และนางกีสาก็เลี้ยงดูพระราชโอรสเป็นอย่างดี จนกระทั่งเจริญวัย และออกบวช

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข