ผู้ใช้:Thomson Walt/กระบะทราย 6


 
Welcome Wikipedians Welcome to Thai Wikipedia 162,713 articles on this wiki.


วิกิพีเดีย:บาเบล
ttsผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาแม่
ค่นไซ้ค่นนี่เว้าอีสาน
ผู้ใช้ตามภาษา
ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิเภสัชกรรม
แผนทดลองเขียนกระบะทราย12345678

วิกิพีเดีย:วิกิแห่งรัก แก้

คลิกตรงนี้เพื่อข้ามไปยังแม่แบบของวิกิแห่งรักโดยตรง!  
 
ภาพแสดงผลแนวคิดรวบยอดของวิกิแห่งรัก

วิกิแห่งรัก เป็นคำที่ใช้สื่อถึงพื้นฐานทางจิตใจที่มีความเป็นมิตรและเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ใช้วิกิ เนื่องจากผู้ใช้วิกิทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่ที่มีที่มาที่แตกต่างกัน ทั้งพื้นเพทางศาสนา มนุษยนิยม บางคนอาจมีความคิดเชิงอนุรักษ์นิยม แต่บางคนอาจมีแนวคิดแบบเสรีนิยม รวมไปถึงความแตกต่างในด้านอื่นๆ ซึ่งการมีพื้นเพหรือแนวความคิดที่แตกต่างกันเช่นนี้สามารถก่อให้เกิดสงครามทางอินเตอร์เน็ตได้โดยง่าย แต่หากคิดย้อนกลับไปดูถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้วิกิทุกคนมาอยู่ร่วมกันบนวิกินี้ก็มีเพียงจุดประสงค์ร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว คือ ทุกคนล้วนแล้วแต่รักในการสั่งสมความรู้ การจัดการโครงสร้าง การสร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้กันได้อย่างอิสระในรูปแบบของสารานุกรมขนาดใหญ่ซึงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่วนประเด็นใดที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย เราทุกคนล้วนสามารถเข้าไปถกเถียงหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีบนกระดานสนทนาของประเด็นนั้นๆ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า วิกิพีเดียเปรียบเสมือนโครงการที่เข้ามาช่วยอธิบายและรวบรวมสิ่งต่างๆที่เรารู้รวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน

หากเราทุกคนมีใจที่ตั้งมั่นในเป้าหมายที่แท้จริงที่ทำให้เราเข้ามาร่วมกันบนวิกิพีเดียนี้ และมีความมั่นหมายที่จะดำรงตนให้มีมุมมองที่เป็นกลาง even when it is difficult, and if we try to actually understand what the other side has to say, then we can reach the state of "WikiLove". If we fail to achieve WikiLove, this will only mean that the encyclopedia and its mission as a whole will suffer. Constant flamewars will scare contributors off, biased articles will drive readers away, and both will harm our reputation in the long term.

There is no secret formula to achieve WikiLove, but here are some key components:

 • Follow Wikiquette – respect other contributors.
 • Love newcomersnamed or numeric – even more.
 • Follow our policies – they make it easier to work with one another.
 • Assume good faith, and assume the premise of good faith.
 • Aim for a neutral point of view – write articles that people from all sides can read and agree with.
 • Stay cool – don't react hastily in anger. Instead, take some distance if you're feeling mad.
 • Forgive and forget – remember, this is the Internet. Don't allow yourself to be hurt; do try to accommodate other people's views. Rather try to follow the spirit of Ahimsa: neither mentally, verbally, or physically do injury, whether by doing it oneself, getting it done by others, or approving it when done by others.
 • Remember that your fellow editors are not part of your operating system, or 'genies in a lamp', etc., everyone likes to feel appreciated. When making a comment, it's often good to start with a thank you or something positive when there is a reason for it, and maybe end with a thank you if making a request. Some examples:
  • "Hi, thank you for your comments on my edit, which you reverted. I would appreciate it if you would please look at this version (...) Again, thank you for your time."
  • "Hi, and thank you for contributing to the article on Bird migration. However, I believe you are mistaken about (...) I have edited it for factuality, would you mind reading it again when you can? Thanks again."
  • "Cheers on your good work on Clothing! Since you seem knowledgeable on the subject, could you explain what you meant by (...) I read it, but the meaning wasn't clear from the context. Perhaps you could make it more understandable to the layman, or provide some links for further study? Thanks!"

Happy editing, and spread WikiLove all over the Internet!

Some users are strictly against templated "WikiLove" messages. For those who seek to opt out of them, use either the {{Template:NoWikiLove}} or the userbox {{User:Hans Adler/No WikiLove}}.

ดูเพิ่ม แก้

แม่แบบ:Wikiquotepar

WikiLove templates to share and other navboxes แก้

แม่แบบ:Wikipedia positive feedback แม่แบบ:WikiLove Templates แม่แบบ:Orders, decorations, and medals of Wikipedia แม่แบบ:Wikipedia community แม่แบบ:Wikipedia essays