ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19แก้ไข

โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง สีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนเลยพิทยาคม ล.พ.ค. พ.ศ. 2515 http://www.loeipit.ac.th
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ล.อ.ว. http://www.nukul.ac.th
โรงเรียนนาอ้อวิทยา น.อ.ว. พ.ศ. 2536 http://www.sesao19.go.th/naorwit/
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ น.ส.พ. พ.ศ. 2526 http://www.sesao19.go.th/nsp
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง สีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนเชียงคาน ช.ค. พ.ศ. 2493 http://www.cks.ac.th
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.ภ. ล.ย. พ.ศ. 2537 http://www.pccloei.ac.th
โรงเรียนธาตุพิทยาคม http://www.sesao19.go.th/thatpit
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ http://www.sesao19.go.th/naorwit/
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง สีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา http://www.ssrw.ac.th
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง สีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ศ.ส.ว. พ.ศ. 2514 http://www.ongkharakschool.ac.th
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา http://www.srisongkram.ac.th/
โรงเรียนเซไลวิทยาคม http://www.salai.ac.th http://www.salai.ac.th
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา http://www.wsw.ac.th/mainpage http://www.wsw.ac.th/mainpage
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม http://www.sesao19.go.th/phanoiwit
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม http://www.ssrw.ac.th
โรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง สีประจำโรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนท่าลี่วิทยา http://www.thaliwit.ac.th