ผู้ใช้:NELLA32/โครง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด<ชื่อจังหวัด> พ.ศ. 2563

← <พ.ศ.ที่เลือกตั้งก่อนหน้า> 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ครั้งถัดไป →
ลงทะเบียน<จำนวนผู้มีสิทธิ>
ผู้ใช้สิทธิ<จำนวนผู้มาใช้สิทธิ>
(<ร้อยละผู้มาใช้สิทธิ>%; เพิ่มขึ้นลดลงN/A pp)
 
No image.svg
No image.svg
No image.svg
ผู้สมัคร [[<ชื่อผู้สมัครที่1>]] [[<ชื่อผู้สมัครที่2>]] [[<ชื่อผู้สมัครที่3>]]
พรรค [[<พรรคผู้สมัครที่1>]] [[<พรรคผู้สมัครที่2>]] [[<พรรคผู้สมัครที่3>]]
คะแนนเสียง <คะแนนผู้สมัครที่1> <คะแนนผู้สมัครที่2> <คะแนนผู้สมัครที่3>
% <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่1> <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่2> <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่3>

นายก อบจ. <ชื่อจังหวัด>ก่อนการเลือกตั้ง

[[]]

ว่าที่นายก อบจ. <ชื่อจังหวัด>

[[]]

อิสระ เพื่อไทย ก้าวไกล ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์

ผู้สมัคร

แก้
หมายเลข สังกัด รายนามผู้สมัคร ตำแหน่ง/อาชีพ
1 [[<พรรคผู้สมัครหมายเลข1>]] [[<ชื่อผู้สมัครหมายเลข1>]]
  • (2500—2500)
2 [[<พรรคผู้สมัครหมายเลข2>]] [[<ชื่อผู้สมัครหมายเลข2>]]
3 [[<พรรคผู้สมัครหมายเลข3>]] [[<ชื่อผู้สมัครหมายเลข3>]]
4 [[<พรรคผู้สมัครหมายเลข4>]] [[<ชื่อผู้สมัครหมายเลข4>]]
5 [[<พรรคผู้สมัครหมายเลข5>]] [[<ชื่อผู้สมัครหมายเลข5>]]

ผลการเลือกตั้ง

แก้
คะแนนเสียง
<ชื่อผู้สมัครที่1> <div style="background:{{<พรรคผู้สมัครที่1>/meta/color}} ; width:<ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่1>%; overflow:hidden">   <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่1>%
<ชื่อผู้สมัครที่2> <div style="background:{{<พรรคผู้สมัครที่2>/meta/color}} ; width:<ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่2>%; overflow:hidden">   <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่2>%
<ชื่อผู้สมัครที่3> <div style="background:{{<พรรคผู้สมัครที่3>/meta/color}} ; width:<ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่3>%; overflow:hidden">   <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่3>%
อื่น ๆ
  
%
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด<ชื่อจังหวัด> พ.ศ. 2563
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
[[<พรรคผู้สมัครที่1>|{{แม่แบบ:<พรรคผู้สมัครที่1>/meta/shortname}}]] [[<ชื่อผู้สมัครที่1>]] (0) <คะแนนผู้สมัครที่1> <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่1>  0.00
[[<พรรคผู้สมัครที่2>|{{แม่แบบ:<พรรคผู้สมัครที่2>/meta/shortname}}]] [[<ชื่อผู้สมัครที่2>]] (0) <คะแนนผู้สมัครที่2> <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่2>
[[<พรรคผู้สมัครที่3>|{{แม่แบบ:<พรรคผู้สมัครที่3>/meta/shortname}}]] [[<ชื่อผู้สมัครที่3>]] (0) <คะแนนผู้สมัครที่3> <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่3>
[[<พรรคผู้สมัครที่4>|{{แม่แบบ:<พรรคผู้สมัครที่4>/meta/shortname}}]] [[<ชื่อผู้สมัครที่4>]] (0) <คะแนนผู้สมัครที่4> <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่4>
[[<พรรคผู้สมัครที่5>|{{แม่แบบ:<พรรคผู้สมัครที่5>/meta/shortname}}]] [[<ชื่อผู้สมัครที่5>]] (0) <คะแนนผู้สมัครที่5> <ร้อยละคะแนนผู้สมัครที่5>
ผลรวม <จำนวนบัตรดี> 100.00
บัตรดี <จำนวนบัตรดี> <ร้อยละบัตรดี>
ไม่ประสงค์ลงคะแนน <จำนวนโหวตโน> <ร้อยละโหวตโน>
บัตรเสีย <จำนวนบัตรเสีย> <ร้อยละบัตรเสีย>
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง <จำนวนผู้มาใช้สิทธิ> <ร้อยละผู้มาใช้สิทธิ>
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง <จำนวนผู้มีสิทธิ> 100.00

โค้ดสี

  • เพื่อไทย #F9F9F9
  • ก้าวไกล #EF771E
  • พลังประชารัฐ #255DAC
  • ภูมิใจไทย #F9F9F9
  • ประชาธิปัตย์ #0079BA
  • ชาติไทยพัฒนา #EA0D7C

อ้างอิง

แก้

โครงการวิกิการเมือง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพีเดีย จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม พัฒนา และปรับปรุงหน้าวิกิพีเดียที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมด และเพื่อเป็นจุดพบปะ อภิปราย และสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกที่มีความสนใจในการพัฒนาบทความ แม่แบบ ตลอดจนเนมสเปซอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง ทั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ ด้วยการลงชื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการวิกิการเมือง

ขอบเขต

แก้

โครงการวิกิการเมืองมีขอบเขตในการดูแลดังนี้

  • (1) บทความ แม่แบบ หมวดหมู่ ตลอดจนเนมสเปซหรือหน้าย่อยอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง
  • (2) บทความการเมือง คือ บทความที่ว่าด้วย ความหมาย นิยาม รูปแบบ การจัดระบบ แนวคิด อุดมการณ์ การศึกษา เรื่องราว บุคคล คณะบุคคล องค์กร เหตุการณ์ การกระทำ ปรากฏการณ์ สถานที่ สิ่งของ ตลอดจนบทความในลักษณะอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นสำคัญ
  • (3)
ก่อนหน้า NELLA32/โครง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถัดไป
[[การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด<ชื่อจังหวัด> พ.ศ. <พ.ศ.ที่เลือกตั้งก่อนหน้า>|การเลือกตั้งนายก อบจ. <ชื่อจังหวัด>
พ.ศ. <พ.ศ.ที่เลือกตั้งก่อนหน้า>]]
  การเลือกตั้งนายก อบจ. <ชื่อจังหวัด>
พ.ศ. 2563

  [[การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด<ชื่อจังหวัด> พ.ศ. <พ.ศ.ที่เลือกตั้งถัดไป>|การเลือกตั้งนายก อบจ. <ชื่อจังหวัด> พ.ศ. <พ.ศ.ที่เลือกตั้งถัดไป>]]

{{การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด<ชื่อจังหวัด> พ.ศ. 2563}} แม่แบบ:การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2563

[[หมวดหมู่:การเลือกตั้งในจังหวัด<ชื่อจังหวัด>]]