จุดร้อยละ (อังกฤษ: percentage point หรือ percent point) เป็นหน่วยแสดงผลต่างระหว่างอัตราร้อยละสองจำนวน เช่น การเพิ่มจาก 40% เป็น 44% ถือว่าเพิ่มขึ้น 4 จุดร้อยละ แต่เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณตั้งต้น ในการเขียนจึงมักใช้คำว่าจุดร้อยละ หรืออักษรย่อ pp หรือ p.p. เพื่อหลีกเลี่ยงความกำกวม ในบางที่อาจใช้เพียงคำว่า จุด

ดูเพิ่ม แก้