ผลงานการตีพิมพ์ของนักวิจัยไทย

ผลงานการตีพิมพ์ของนักวิจัยไทย เป็นผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ ซึ่งสามารถสืบค้นได้โดยอาศัยฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงงานวิทยาศาสตร์ (Science Citation Index) รวมทั้งสังคมศาสตร์ (Social Sciences Citation Index) และศิลปศาสตร์และมนุยศาสตร์(Arts & Humanities Citation Index) โดย ทอมสันไซแอนติฟิก (ISI)[1] ผลงานตีพิมพ์วิจัยนั้นเป็นตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งใช้วัดคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตามการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา สำหรับผลงานของนักวิจัยไทยนั้น ได้มีผู้รวมรวมผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 - 2548

จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล ISI

ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยสามารถผลิตผลงานวิจัยได้เป็นลำดับที่ 43 ของโลก โดยเมื่อเทียบในแถบอาเซียนนั้น ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ [2]

ผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัยไทยแก้ไข

หน่วยงาน 2555[3] 2549[4] 2548[5] 2547 [2] 2546 2545 2544 2543 2542
มหาวิทยาลัยมหิดล 1642 824 627 527 504 385 366 335 308
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1549 817 543 497 414 331 244 225 148
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 880 392 277 241 196 178 119 110 88
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 756 211 176 117 112 85 73 75 60
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 691 204 138 117 118 98 91 72 48
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 655 259 188 119 128 130 116 69 64
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 443 66 124 113 88 55 60 37 34
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 382 - 36 9 21 18 5 5 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 336 - 94 91 56 55 32 24 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 307 - 61 72 34 28 22 11 10
มหาวิทยาลัยนเรศวร 189 - 27 22 25 13 9 7 9
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 153 - 38 18 22 30 15 17 15
หมายเหตุ:
  • ( - ) หมายถึง ยังไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลในตารางอาจคลาดเคลื่อนไปจากความจริงบ้าง เนื่องจากการสะกดชื่อองค์กรผิด ใช้ตัวย่อแทนที่จะใช้ชื่อเต็ม เช่น "KMITL" (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) หรือ "MOPH" (กระทรวงสาธารณสุข) หรือไม่ได้ระบุชื่อองค์กรต้นสังกัด เช่น บทความจากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ไม่ได้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล บทความจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรที่ไม่ได้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือบทความจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก ที่ไม่ได้ระบุชื่อกระทรวงฯ หรือกระทั่งความผิดพลาดในตัวฐานข้อมูลเอง[5]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข