ประเสริฐ ชิตพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นักการศึกษาชาวไทย อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย[1] สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา 2 สมัย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติแก้ไข

ประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของนายขาว กับนางอิ่ม ชิตพงศ์[2] สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต กับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีศาสตร์ จาก Rutgers University of New Jersey สหรัฐ[3]

ประเสริฐ ชิตพงศ์ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สิริอายุรวม 70 ปี[4]

การทำงานแก้ไข

ประเสริฐ เข้าสู่วงการศึกษาด้วยการเป็นนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกระทั่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 สมัย (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549)

งานการเมืองแก้ไข

ประเสริฐ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาครั้งแรกใน พ.ศ. 2549 แต่ทำหน้าที่ได้เพียง 5 เดือนเท่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยการถูกรัฐประหาร

ประเสริฐ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกครั้งใน พ.ศ. 2551

นอกจากนี้ยังได้รับเลือกเป็นประธานศึกษาปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. 2552 อีกด้วย[5]

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

ประเสริฐ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 2 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 จังหวัดสงขลา
 2. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551 จังหวัดสงขลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/159/5.PDF
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีรับเข้าตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา 14 มีนาคม พ.ศ. 2551
 3. ประวัติ รศ. ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์
 4. มะเร็งคร่าชีวิต! “ประเสริฐ ชิตพงศ์” อดีตอธิการฯ ม.อ. เผยเคยเตือนผู้มีอำนาจ “อย่าผลักคนไทยไปสู่หุบเหวหายนะ” หยุดสารเคมีพิษต้นเหตุโรคร้าย
 5. "ประเสริฐ ชิตพงศ์" นั่งประธานศึกษาปฏิรูปการเมือง
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๓, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒๑, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๔๔, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕