ประชาธิปไตยสังคมนิยม

ระวังสับสนกับ สังคมนิยมประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยสังคมนิยม[1] (อังกฤษ: Social democracy) เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนการแทรกแซงของรัฐทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความยุติธรรมทางสังคมภายในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ตลอดจนนโยบายการปกครองอันผูกมัดกับระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน การกระจายรายได้ และการควบคุมเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและที่เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐสวัสดิการ[2][3][4] ดังนั้น จึงเป็นระบอบที่มุ่งสร้างเงื่อนไขให้กับระบอบทุนนิยมเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประชาธิปไตย ที่เท่าเทียมกัน และที่เป็นปึกแผ่นมากกว่า โดยบ่อยครั้งสัมพันธ์กับนโยบายทางสังคมเศรษฐกิจที่กลายเป็นเรื่องสำคัญในประเทศยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือ โดยเฉพาะรูปแบบที่มีในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (คือ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) ในช่วงครึ่งหลังคริสต์ทศวรรษที่ 20[5][6]

ระบบนี้มาจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่สนับสนุนการปฏิรูปแบบสันติ เพื่อเปลี่ยนจากระบบทุนนิยมเป็นสังคมนิยมผ่านกระบวนการทางเมืองที่มีอยู่แล้ว เทียบกับการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติของลัทธิมากซ์ดั้งเดิม[7] ในยุโรปตะวันตกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตยสังคมนิยมได้ปฏิเสธรูปแบบทางการเมืองและเศรษฐกิจของลัทธิสตาลินที่ตอนนั้นปฏิบัติอยู่ในสหภาพโซเวียต โดยใช้ทางเลือกเพื่อดำเนินสู่สังคมนิยมอีกแบบหนึ่ง หรือใช้ระบบอะลุ้มอล่วยระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม[8]

ในช่วงเวลานี้ นักประชาธิปไตยสังคมนิยมได้นำเศรษฐกิจแบบผสมมาใช้ อิงอาศัยทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีมากกว่า บวกกับสาธารณูปโภคที่จำเป็นและบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีน้อยกว่า ดังนั้น ระบอบนี้จึงสัมพันธ์กับเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์ การแทรกแซงของรัฐ และรัฐสวัสดิการ โดยได้ละทิ้งเป้าหมายสังคมนิยมดั้งเดิมที่จะแทนที่ระบบทุนนิยม (รวมทั้งตลาดการผลิต ทรัพย์สินส่วนบุคคล และแรงงานแลกกับค่าจ้าง)[5] ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ต่างกัน[9][10][11]

ประชาธิปไตยสังคมนิยมในปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะคือ การผูกมัดกับนโยบายที่เล็งระงับความไม่เท่าเทียมกัน ระงับการกดขี่กลุ่มคนที่ไร้อภิสิทธิ์ และระงับความยากจน[12] รวมทั้งการสนับสนุนบริการสาธารณะที่เข้าถึงได้ทั่วกัน เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก การศึกษา การดูแลสุขภาพ และค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ใช้แรงงาน[13] ขบวนการประชาธิปไตยสังคมนิยมยังมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับขบวนการแรงงานและสหภาพแรงงาน สนับสนุนสิทธิการร่วมเจรจาต่อรองสำหรับแรงงาน ตลอดจนนโยบายที่ขยายการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยนอกเหนือจากเรื่องการเมืองเข้าไปในประเด็นทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบสิทธิเพื่อการเลือกผู้แทนในคณะกรรมการของบริษัท (co-determination) สำหรับทั้งลูกจ้างและผู้ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ[14]

ขบวนการ "ทางที่สาม" (Third Way) ซึ่งหวังเชื่อมเศรษฐกิจฝ่ายขวาเข้ากับนโยบายสวัสดิการแบบประชาธิปไตยสังคมนิยม เป็นอุดมการณ์ที่พัฒนาขึ้นต่อมาในคริสต์ทศวรรษ 1990 และบางครั้งนำมาใช้โดยพรรคการเมืองประชาธิปไตยสังคมนิยม แต่ก็มีนักวิเคราะห์ที่จัดทางที่สามว่า เท่ากับขบวนการเสรีนิยมใหม่[15]

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข

 1. "Social democracy", ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (คอมพิวเตอร์) รุ่น ๑.๑ ฉบับ ๒๕๔๕, (รัฐศาสตร์) ประชาธิปไตยสังคมนิยม
 2. Heywood 2012, p. 128: "ประชาธิปไตยสังคมนิยมเป็นท่าทีทางอุดมการณ์ที่สนับสนุนดุลยภาพระหว่างทุนนิยมทางตลาดในด้านหนึ่ง กับการแทรกแซงของรัฐในอีกด้านหนึ่ง เพราะเป็นความอะลุ้มอล่วยกันระหว่างการตลาดและรัฐ ประชาธิปไตยสังคมนิยมจึงไร้ทฤษฎีที่เป็นมูลฐาน และจึงกล่าวได้ว่า คลุมเครือโดยธรรมชาติ แต่มันก็สัมพันธ์กับมุมมองดังต่อไปนี้ คือ (1) ทุนนิยมเป็นวิธีการสร้างความมั่งคั่งที่เชื่อถือได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่นี่เป็นวิธีการแจกจ่ายความมั่งคั่งที่บกพร่องทางศีลธรรม เพราะความโน้มเอียงของมันไปทางความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน (2) ความบกพร่องของระบบทุนนิยมสามารถแก้ได้ผ่านการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐจะเป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของสาธารณชน[…]"
 3. Miller 1998, pp. 827 "แนวคิดของประชาธิปไตยสังคมนิยม ปัจจุบันใช้กับสังคมที่เศรษฐกิจเป็นทุนนิยมโดยมาก แต่ที่รัฐควบคุมเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้บริการเป็นสวัสดิการที่นอกเหนือทุนนิยม และพยายายามเปลี่ยนการแจกจ่ายรายได้และความมั่งคั่งเพื่อความยุติธรรมทางสังคม"
 4. Badie, Berg-Schlosser & Morlino 2011, p. 2423: "ประชาธิปไตยสังคมนิยมหมายถึงความโน้มเอียงทางการเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 3 อย่าง คือ (1) ประชาธิปไตย (เช่น สิทธิเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียงและการตั้งพรรค) (2) เศรษฐกิจที่รัฐควบคุมโดยส่วนหนึ่ง (เช่น ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์) และ (3) รัฐสวัสดิการที่ให้การสนับสนุนทางสังคมต่อบุคคลที่จำเป็น (เช่น สิทธิเท่าเทียมกันเพื่อการศึกษา บริการทางสุขภาพ การจ้างงาน และเบี้ยบำนาญ)"
 5. 5.0 5.1 Weisskopf 1992, p. 10
 6. Gombert et al. 2009, p. 8; Sejersted 2011.
 7. "Social democracy". Encyclopædia Britannica. สืบค้นเมื่อ 2015-08-10.
 8. Adams 1993, pp. 102-103: "การเกิดขึ้นของประชาธิปไตยสังคมนิยมส่วนหนึ่งเป็นผลของสงครามเย็น คือมีคนอ้างว่า ถ้าจักรวรรดิโซเวียตของสตาลินที่รัฐควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นตัวแทนของระบบสังคมนิยม ระบบก็จะเป็นอะไรที่ไม่น่าได้ [...] นโยบายสมานฉันท์ที่มีผลเป็นเศรษฐกิจแบบผสมและเศรษฐกิจที่บริหารจัดการ ร่วมกับรัฐสวัสดิการ ซึ่งพัฒนาโดยรัฐบาลแรงงานหลังสงคราม ดูเหมือนจะให้รากฐานแก่ระบบสังคมนิยมที่ใช้งานได้ ซึ่งจะรวมความรุ่งเรืองและอิสรภาพ กับความยุติธรรมทางสังคมและโอกาสการมีชีวิตอันสมบูรณ์สำหรับทุกคน เป็นนโยบายที่มองได้ว่า เป็นความประนีประนอมกันระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยม"
 9. Miller 1998, pp. 827 "ในระยะที่สองซึ่งโดยหลักเกิดหลังสงคราม นักประชาธิปไตยสังคมนิยมได้เชื่อว่า อุดมการณ์และค่านิยมของตนสามารถถึงได้ด้วยการปฏิรูประบบทุนนิยมแทนที่จะกำจัดมัน พวกเขาจึงนิยมเศรษฐกิจแบบผสมที่อุตสาหกรรมโดยมากจะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยมีสาธารณูปโภคและบริการที่จำเป็นและมีจำนวนน้อยอื่น ๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ"
 10. Jones 2001, p. 1410: "นอกจากนั้น โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บางครั้งมีการแยกแยะระหว่างนักประชาธิปไตยสังคมนิยมและนักสังคมนิยมโดยมีมูลฐานว่า พวกแรกได้ยอมรับความถาวรของเศรษฐกิจแบบผสม และได้ละทิ้งไอเดียที่จะแทนที่ระบบทุนนิยมด้วยสังคมแบบสังคมนิยมที่แตกต่าง"
 11. Heywood 2012, pp. 125-128: "โดยเป็นจุดยืนทางอุดมการณ์ ประชาธิปไตยสังคมนิยมได้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นราว ๆ กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยเป็นผลจากความโน้มเอียงของพรรคการเมืองสังคมนิยมประเทศตะวันตก ที่ไม่เพียงได้นำกลยุทธ์ผ่านรัฐสภามาใช้ แต่ยังแก้ไขเป้าหมายทางสังคมนิยมของตนอีกด้วย โดยเฉพาะก็คือ พวกเขาได้ละทิ้งเป้าหมายในการกำจัดทุนนิยมและหาวิธีปฏิรูปมัน หรือทำให้มันมีมนุษยธรรมมากขึ้น ดังนั้น ประชาธิปไตยสังคมนิยมจึงกลายเป็นจุดยืนเพื่อให้มีดุลยภาพระหว่างทุนนิยมทางตลาดในด้านหนึ่ง และการแทรกแซงของรัฐในอีกด้านหนึ่ง"
 12. Hoefer 2013, p. 29.
 13. Meyer & Hinchman 2007, p. 137.
 14. Meyer & Hinchman 2007, p. 91; Upchurch, Taylor & Mathers 2009, p. 51.
 15. Romano 2006, p. 11.

อ้างอิงอื่นแก้ไข

 • Adams, Ian (1993). Political Ideology Today. Politics Today. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-3346-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 •  ———  (2001). Political Ideology Today. Politics Today (2nd ed.). Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-6019-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Agrawal, S. P.; Aggarwal, J. C., บ.ก. (1989). Nehru on Social Issues. New Delhi: Concept Publishing. ISBN 978-817022207-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Alpert, Michael. A New International History of the Spanish Civil War.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Aspalter, Christian (2001). Importance of Christian and Social Democratic Movements in Welfare Politics: With Special Reference to Germany, Austria and Sweden. Huntington, New York: Nova Science Publishers. ISBN 978-1-56072-975-4.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Badie, Bertrand; Berg-Schlosser, Dirk; Morlino, Leonardo, บ.ก. (2011). "Social Democracy". International Encyclopedia of Political Science. 8. Sage Publications. ISBN 978-1-4129-5963-6.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Bardhan, Pranab; Roemer, John E. (1992). "Market Socialism: A Case for Rejuvenation" (PDF). Journal of Economic Perspectives. American Economic Association. 6 (3): 101–116. doi:10.1257/jep.6.3.101. ISSN 0895-3309. สืบค้นเมื่อ 2016-01-30.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Barrientos, Armando; Powell, Martin (2004). "The Route Map of the Third Way". ใน Hale, Sarah; Leggett, Will; Martell, Luke (บ.ก.). The Third Way and Beyond: Criticisms, Futures and Alternatives. Manchester University Press. pp. 9–26. ISBN 978-0-7190-6598-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Berger, Mark T. (2004). The Battle for Asia: From Decolonization to Globalization. Asia's Transformations. London: RoutledgeCurzon. ISBN 978-0-415-32529-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Berman, Sheri (1998). The Social Democratic Moment: Ideas and Politics in the Making of Interwar Europe. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-44261-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 •  ———  (2006). The Primacy of Politics: Social Democracy and the Making of Europe's Twentieth Century. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-81799-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 •  ———  (2008). Understanding Social Democracy (PDF). What's Left of the Left: Liberalism and Social Democracy in a Globalized World. Cambridge, Massachusetts: Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2016-01-29.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Bernstein, Eduard (2004) [1993]. Tudor, Henry (บ.ก.). The Preconditions of Socialism. Cambridge Texts in the History of Political Thought. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39121-4.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Blaazer, David (2002) [1992]. The Popular Front and the Progressive Tradition: Socialists, Liberals, and the Quest for Unity, 1884-1939. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-41383-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Bogdanor, Vernon (1985). "The Social Democratic Party and the Alliance". ใน Burch, Martin; Jaenicke, Douglas; Gardner, John (บ.ก.). Three Political Systems: A Reader in British, Soviet and American Politics. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-1085-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Bookchin, Murray (1998). The Third Revolution: Popular Movements in the Revolutionary Era. 2. London: Cassell.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Britain, Ian (2005) [1982]. Fabianism and Culture: A Study in British Socialism and the Arts, c. 1884-1918. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-02129-6. line feed character in |title= at position 69 (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Bronner, Stephen Eric (1999). Ideas in Action: Political Tradition in the Twentieth Century. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-0-8476-9387-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Busky, Donald F. (2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Westport, Connecticut: Praeger Publishers. ISBN 978-0-275-96886-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Cammack, Paul (2004). "Giddens's Way with Words". ใน Hale, Sarah; Leggett, Will; Martell, Luke (บ.ก.). The Third Way and Beyond: Criticisms, Futures and Alternatives. Manchester University Press. pp. 151–166. ISBN 978-0-7190-6598-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Ceplair, Larry (1987). Under the Shadow of War: Fascism, Anti-Fascism, and Marxists, 1918-1939. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-06532-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Chickering, Roger. Imperial Germany and the Great War, 1914-1918. Cambridge University Press.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Childs, David (2000). The Two Red Flags: European Social Democracy and Soviet Communism since 1945. London: Routledge. ISBN 978-0-415-22195-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Clapson, Mark (2009). The Routledge Companion to Britain in the Twentieth Century. Routledge Companions to History. Abingdon, Oxfordshire: Routledge. ISBN 978-0-415-27535-4.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Clarke, Peter (1981). Liberals and Social Democrats. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-28651-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Corfe, Robert (2010). The Future of Politics: With the Demise of the Left/Right Confrontational System. Bury St Edmunds, England: Arena Books. ISBN 978-1-906791-46-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Diamond, Patrick (2012). "From Fatalism to Fraternity: Governing Purpose and Good Society". ใน Cramme, Olaf; Diamond, Patrick (บ.ก.). After the Third Way: The Future of Social Democracy in Europe. London: I.B. Tauris. pp. 1–27. ISBN 978-1-84885-992-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Edinger, Lewis Joachim (1956). German Exile Politics: The Social Democratic Executive Committee in the Nazi Era. Berkeley: University of California Press.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Ellis, Catherine (2004). "Total Abstinence and a Good Filing-System? Anthony Crosland and the Affluent Society". ใน Black, Lawrence; Pemberton, Hugh (บ.ก.). An Affluent Society? Britain's Post-War 'Golden Age' Revisited. Modern Economic and Social History. Aldershot, England: Ashgate. pp. 69–84. ISBN 978-0-7546-3528-4.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Fitzpatrick, Tony (2003). After the New Social Democracy: Social Welfare for the Twenty-First Century. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-6477-7.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Gamble, Andrew (2012). "Debt and Deficits: The Quest for Economic Competence". ใน Cramme, Olaf; Diamond, Patrick (บ.ก.). After the Third Way: The Future of Social Democracy in Europe. London: I.B. Tauris. pp. 45–59. ISBN 978-1-84885-992-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Giddens, Anthony (1998) [1994]. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Cambridge, England: Polity Press.CS1 maint: ref=harv (link)
 •  ———  (2003). "Neoprogressivism: A New Agenda for Social Democracy". ใน Giddens, Anthony (บ.ก.). The Progressive Manifesto: New Ideas for the Centre-Left. Cambridge, England: Polity Press. pp. 1–34. ISBN 978-0-7456-3295-7.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Gombert, Tobias; Bläsius, Julia; Krell, Christian; Timpe, Martin, บ.ก. (2009). Foundations of Social Democracy (PDF). Social Democratic Reader. 1. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung. ISBN 978-3-86872-215-4. สืบค้นเมื่อ 2016-01-31.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Harrington, Michael (2011) [1989]. Socialism: Past and Future. New York: Arcade Publishing. ISBN 978-1-61145-335-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Hart, John M. (1986). "Agrarian Reform". ใน Raat, W. Dirk; Beezley, William H. (บ.ก.). Twentieth-Century Mexico. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press. pp. 6–16. ISBN 978-0-8032-8914-7.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Heywood, Andrew (2012). Political Ideologies: An Introduction (5th ed.). Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-36725-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Hinnfors, Jonas (2006). Reinterpreting Social Democracy: A History of Stability in the British Labour Party and Swedish Social Democratic Party. Critical Labour Movement Studies. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-7362-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Hoefer, Richard (2013). "Social Welfare Policy and Politics". ใน Colby, Ira C.; Dolmus, Catherine N.; Sowers, Karen M. (บ.ก.). Connecting Social Welfare Policy to Fields of Practice. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-17700-6.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Hollander, Samuel (2011). Friedrich Engels and Marxian Political Economy. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-76163-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Hudson, Kate (2012). The New European Left: A Socialism for the Twenty-First Century?. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-24876-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Ishay, Michelle R. (2008) [2005]. The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-25641-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Jackson, Ben (2008). "Social Democracy". ใน Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (บ.ก.). The New Palgrave Dictionary of Economics. 7 (2nd ed.). Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-333-78676-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Janowsky, Oscar Isaiah (1959). Foundations of Israel: Emergence of a Welfare State. Princeton, New Jersey: Van Nostrand.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Jeffreys, Kevin (1999). Leading Labour: From Keir Hardie to Tony Blair. London: I.B. Tauris. ISBN 978-1-86064-453-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Johnson, Elliott; Walker, David; Gray, Daniel (2014). Historical Dictionary of Marxism. Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements (2nd ed.). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. ISBN 978-1-4422-3798-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Jones, R. J. Barry, บ.ก. (2001). Routledge Encyclopedia of International Political Economy. 3. London: Routledge. ISBN 978-0-415-14532-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Kreisky, Bruno (2000). Berg, Matthew Paul; Lewis, Jill; Rathkolb, Oliver (บ.ก.). The Struggle for a Democratic Austria: Bruno Kreisky on Peace and Social Justice. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-57181-155-4.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Lafontaine, Oskar (2009). Left Parties Everywhere?. Socialist Renewal. Nottingham, England: Spokesman Books. ISBN 978-0-85124-764-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Lamb, Peter; Docherty, James C., บ.ก. (2006). Historical Dictionary of Socialism. Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements. 73 (2nd ed.). Lanham, Maryland: Scarecrow Press. ISBN 978-0-8108-5560-1. Missing or empty |title= (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 • Macfarlane, Leslie (1996). "Socialism and Common Ownership: An Historical Perspective". ใน King, Preston (บ.ก.). Socialism and the Common Good: New Fabian Essays. London: Frank Cass. pp. 17–62. ISBN 978-0-7146-4655-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Marx, Karl (1972). Padover, Saul K. (บ.ก.). The Karl Marx Library. Volume I: On Revolution. New York: McGraw-Hill.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Matthijs, Matthias (2011). Ideas and Economic Crises in Britain from Attlee to Blair (1945-2005). Routledge Explorations in Economic History. 49. Abingdon, England: Routledge. ISBN 978-0-415-57944-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • McBriar, A. M. (1962). Fabian Socialism and English Politics: 1884-1918. Cambridge University Press.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Merkel, Wolfgang; Petring, Alexander; Henkes, Christian; Egle, Christoph (2008). Social Democracy in Power: The Capacity to Reform. Routledge Research in Comparative Politics. London: Routledge. ISBN 978-0-415-43820-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Meyer, Thomas; Hinchman, Lewis P. (2007). The Theory of Social Democracy. Cambridge, England: Polity Press. ISBN 978-0-7456-4113-3.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Miller, David (1998). "Social Democracy". ใน Craig, Edward (บ.ก.). Routledge Encyclopedia of Philosophy. 8. Routledge. ISBN 978-0-415-18713-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Morgan, Austen (1987). J. Ramsay MacDonald. Lives of the Left. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-2168-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Morgan, Kevin (2006). MacDonald. 20 British Prime Ministers of the 20th Century. London: Haus Publishing. ISBN 978-1-904950-61-5.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Naarden, Bruno (2002) [1992]. Socialist Europe and Revolutionary Russia: Perception and Prejudice, 1848-1923. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89283-4.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Notermans, Ton (2000). Money, Markets, and the State: Social Democratic Economic Policies since 1918. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-63339-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Orlow, Dietrich (2000). Common Destiny: A Comparative History of the Dutch, French, and German Social Democratic Parties, 1945-1969. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-57181-185-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Rodríguez García, Magaly (2010). Liberal Workers of the World, Unite?: The ICFTU and the Defence of Labour Liberalism in Europe and Latin America (1949-1969). Trade Unions Past, Present, and Future. 5. Bern: Peter Lang. ISBN 978-3-0343-0112-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Romano, Flavio (2006). Clinton and Blair: The Political Economy of the Third Way. Routledge Frontiers of Political Economy. 75. London: Routledge. ISBN 978-0-415-37858-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Rubinstein, David (2006). The Labour Party and British Society: 1880-2005. Brighton, England: Sussex University Press. ISBN 978-1-84519-055-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Schorske, Carl E. (1993) [1955]. German Social Democracy, 1905-1917: The Development of the Great Schism. Harvard Historical Studies. 65. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-35125-7.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Schweickart, David (2007). "Democratic Socialism". ใน Anderson, Gary L.; Herr, Kathryn G. (บ.ก.). Encyclopedia of Activism and Social Justice. 1. Thousand Oaks, California: Sage Publications. ISBN 978-1-4129-1812-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Sejersted, Francis (2011). Adams, Madeleine B. (บ.ก.). The Age of Social Democracy: Norway and Sweden in the Twentieth Century. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-14774-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Slomp, Hans (2011). Europe, A Political Profile: An American Companion to European Politics. 1. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-39182-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Steger, Manfred B. (1997). The Quest for Evolutionary Socialism: Eduard Bernstein and Social Democracy. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-58200-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 •  ———  (1999). "Friedrich Engels and the Origins of German Revisionism: Another Look". ใน Steger, Manfred B.; Carver, Terrell (บ.ก.). Engels After Marx. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University. pp. 181–196. ISBN 978-0-271-01891-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Tansey, Stephen D.; Jackson, Nigel (2008). Politics: The Basics (4th ed.). London: Routledge. ISBN 978-0-415-42244-4.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Thompson, Noel (2006). Political Economy and the Labour Party: The Economics of Democratic Socialism, 1884-2005 (PDF) (2nd ed.). Abingdon, England: Routledge. ISBN 978-0-415-32880-7. สืบค้นเมื่อ 2016-02-01.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Ticktin, Hillel (1998). "The Problem is Market Socialism". ใน Ollman, Bertell (บ.ก.). Market Socialism: The Debate Among Socialists. New York: Routledge. pp. 55–80. ISBN 978-0-415-91966-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Tucker, Spencer C.; Roberts, Priscilla Mary (บ.ก.). World War I: A Student Encyclopedia. Santa Barbara, California: ABC-CLIO.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Upchurch, Martin; Taylor, Graham; Mathers, Andrew (2009). The Crisis of Social Democratic Trade Unionism in Western Europe: The Search for Alternatives. Contemporary Employment Relations. Farnham, England: Ashgate Publishing. ISBN 978-0-7546-7053-7.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Van Oudenaren, John (1991). Détente in Europe: The Soviet Union and the West since 1953. Durham, North Carolina: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-1133-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Ward, Paul (1998). Red Flag and Union Jack: Englishness, Patriotism and the British Left, 1881-1924. Studies in History. Woodbridge, England: Boydell Press. ISBN 978-0-86193-239-9. ISSN 0269-2244.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Weisskopf, Thomas E. (1992). "Toward the Socialism of the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past". Review of Radical Political Economics. Sage Publications. 24 (3–4): 1–28. doi:10.1177/048661349202400302. ISSN 0486-6134. สืบค้นเมื่อ 2016-01-30. Unknown parameter |subscription= ignored (help)CS1 maint: ref=harv (link)
 •  ———  (1994). "Challenges to Market Socialism: A Response to Critics". ใน Roosevelt, Frank; Belkin, David (บ.ก.). Why Market Socialism? Voices from Dissent. Armonk, New York: M. E. Sharpe. pp. 297–318. ISBN 978-1-56324-465-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Wolinetz, Steven (2008). "Trimming Sails: The Dutch and the EU Constitution after the Referendum". ใน Laursen, Finn (บ.ก.). The Rise and Fall of the EU's Constitutional Treaty. Constitutional Law Library. 5. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 978-900416806-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Wright, Anthony (1999). "Social Democracy and Democratic Socialism". ใน Eatwell, Roger; Wright, Anthony (บ.ก.). Contemporary Political Ideologies (2nd ed.). London: Continuum. pp. 80–103. ISBN 978-1-85567-605-3.CS1 maint: ref=harv (link)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข