นิ้ว (อวัยวะ)

(เปลี่ยนทางจาก นิ้วเท้า)

นิ้ว (อังกฤษ: digits) เป็นอวัยวะของมนุษย์ที่อยู่ปลายสุดของมือหรือเท้า แบ่งออกเป็น

นิ้วมือทั้งห้าของมนุษย์