นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการฯ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 53/2549 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมี รัฐบาลไทย สำนักราชเลขาธิการ(กรมราชเลขานุการในพระองค์ ในปัจจุบัน) สำนักพระราชวัง และโครงการหลวง ร่วมกับภาคเอกชน เป็นคณะกรรมการจัดงาน และผู้มีส่วนร่วม

กำหนดการ และสถานที่จัดงานแก้ไข

นิทรรศการนี้ จัดขึ้นภายในอาคารชาเลนเจอร์ และอาคารอิมแพค ภายในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บนพื้นที่รวมกว่า 100,000 ตารางเมตร ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2549 รวม 10 วัน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อชื่นชมพระบารมีด้วย และเนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไทยในฐานะผู้จัดงาน จึงขยายเวลาการจัดนิทรรศการนี้ออกไปอีก 7 วัน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พร้อมทั้งบันทึกเป็นวีดิทัศน์ เพื่อแจกจ่ายแก่ห้องสมุด และจำหน่ายแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าชมงานได้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

แนวความคิด และเนื้อหาในการจัดงานแก้ไข

 
ผังการจัดงานส่วนอาคารชาเลนเจอร์
 
ผังการจัดงานส่วนอาคารอิมแพค

เนื่องจากพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาตลอด 60 ปี รวมถึงแนวทางตามแนวพระราชดำริทั้งหลายเหล่านั้น มีหลายส่วนที่ประชาชนอาจยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ งานนิทรรศการนี้ จึงใช้เทคนิคการนำเสนอที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสื่อความหมาย ให้ประชาชนผู้เยี่ยมชมงาน ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนชาวไทยในระดับวุฒิต่างๆ ตลอดจนชาวต่างประเทศ ได้รู้จักและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เป็นผลให้ประชาชนเข้าใจในพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ เพิ่มพูนความรักและเทิดทูนพระองค์มากยิ่งขึ้น โดยภายในบริเวณงาน ประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการ แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเนื้อหาเป็นส่วนๆ แบ่งตามห้องจัดแสดงต่างๆ ดังนี้

 • อาคารชาเลนเจอร์ เป็นส่วนพระราชประวัติ
  • ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1
   • สืบราชสันตติวงศ์ - มีลักษณะเป็นพาโนรามาเธียเตอร์ ของพระมหากษัตริย์ ในบรมราชจักรีวงศ์ และพระราชกรณียกิจ
   • เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ - เป็นส่วนแสดงพระราชประวัติครั้งทรงพระเยาว์ ใช้เทคนิคภาพฉายสามมติในการนำเสนอของเล่นส่วนพระองค์
  • ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2
   • พระคู่บารมี - แสดงพระราชประวัติช่วงทรงพบกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชพิธีอภิเษกสมรส และครั้งทั้งสองพระองค์เสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท บรรยากาศในการจัดแสดงสวยงาม ประกอบสวนน้ำพุ
   • พระปฐมบรมราชโองการ - เป็นการฉายวีดิทัศน์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   • องค์อัครศาสนูปถัมภก - แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ของทุกๆศาสนา
  • ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3
   • เสด็จเยี่ยมราษฎร - ใช้เทคนิคสกายวอล์ค เพื่อเสนอภาพพระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ผ่านสถานีรถไฟและรถไฟจำลอง
   • คนของแผ่นดิน - เป็นการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับทุนอานันทมหิดล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามพระราชดำริที่ทรงส่งเสริมการศึกษา
   • พระอัจฉริยภาพ - แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย เพลงพระราชนิพนธ์ กีฬา งานช่าง โดยการใช้เทคนิคหลากหลาย
   • เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย - เป็นส่วนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความซาบซึ้งและจงรักภักดี
 • อาคารอิมแพค เป็นส่วนพระราชกรณียกิจ
  • อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชัน ฮอลล์ 5-8
   • ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
   • การพัฒนาทรัพยากรป่า
  • อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชัน ฮอลล์ 2-4
   • ปรัชญาในการบริหารน้ำ
   • ปัญหาเรื่องดินและการแก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน
  • อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชัน ฮอลล์ 1 - เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
  • อิมแพ็ค อารีนา - มหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระมหาชนก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข