นิชิเรนชู (日蓮宗: "Nichiren School") เป็นนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธมหายาน นิกายนิชิเรน ที่ถูกตั้งขึ้นโดยศิษย์ของพระนิชิเรน นิกายนี้เป็นที่รู้จักในทางนานาชาติน้อยกว่า นิชิเรนโชชู ในทางนานาชาติ นิชิเรนชู จะหมายถึง นิกายสายคุอนจิ

นิกายนิชิเรนชู ไม่ยอมรับที่ นิชิเรนโชชู อ้างว่าพระนิชิเรนได้แต่งตั้ง พระนิกโค ให้เป็นผู้สืบทอดของท่านอย่างถูกต้อง แม้ว่าพระนิกโคเองเดิมทีจะเป็นสหายของพระสงฆ์อาวุโสที่เป็นผู้ก่อตั้งนิกายนิชิเรนชูก็ตามที นิกายนี้เชื่อว่า พระพุทธะที่ปรากฏในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรคือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า ไม่ใช่ พระนิชิเรน อย่างที่นิชิเรนโชชูกล่าวอ้าง โดยเชื่อว่า พระนิชิเรนนั้นเป็นเพียง พระโพธิสัตว์โจเกียว หรือ พระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ มาปรากฏตัวตามคำพยากรณ์ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรบทที่ 21 ที่มาทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนหลังการปรินิพพานของพระศากยมุนีพุทธเจ้าเท่านั้น

เกี่ยวกับนิกายแก้ไข

นิชิเรนชูเคารพ พระนิชิเรน ในฐานะที่เป็น พระโพธิสัตว์ ไม่ใช่ในฐานะ พระพุทธเจ้าเหมือนที่นิชิเรนโชชูเชื่อ โดยเชื่อว่า พระนิชิเรนนั้นเป็นเพียง พระโพธิสัตว์โจเกียว หรือ พระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ มาปรากฏตัวตามคำพยากรณ์ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรบทที่ 21 ที่มาทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนหลังการปรินิพพานของพระศากยมุนีพุทธเจ้าเท่านั้น โดยนิกายนี้จะเคารพว่า พระนิชิเรน เป็นทูตของพระพุทธเจ้า แต่ยังคงเชื่อว่า พระพุทธะแท้จริงนั้นคือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า อยู่และไม่ได้กล่าวว่า พระนิชิเรนนั้นสำคัญกว่า พระศากยมุนี จึงกล่าวขนานนามท่านเป็น นิชิเรนโชนิน เท่านั้น

ความแตกต่างอีกข้อคือ นิกายนี้จะนับถือและปฏิบัติตาม บทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเรน ซึ่งเป็นจดหมายที่ท่านเขียนถึงลูกศิษย์ต่างๆ เพียงบางฉบับเท่านั้น โดยกล่าวว่าจะเลือกเฉพาะบทธรรมนิพนธ์ที่เห็นว่าแท้จริง และเห็นจริงเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากนิชิเรนโชชู ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือ ในเรื่องการปฏิบัติเช่น การสวดบทธรรสารถัต "นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว" และสิ่งสักการระบูชาอย่างโงะฮนซน ซึ่งนิชิเรนชูมองว่านี่เป็นยอดแห่งการปฏิบัติ แต่ไม่ได้ปฏิเสธการปฏิบัติแบบนิกายอื่นเช่น การนั่งสมาธิ วิปัสสนา หรือการศึกษาแบบหินยานเช่น อริยสัจ 4 เป็นต้น

นิชิเรนชูยังปฏิเสธและไม่ยอมรับ ไดโงะฮนซน ของนิชิเรนโชชู โดยกล่าวว่าไม่มีหลักฐานใดบอกว่า พระนิชิเรนได้จารึกไดโงะฮนซนลงบนแผ่นไม้ และเชื่อว่าโงะฮนซนทุกๆองค์มีความศักดิ์สิทธิ์และพลังเท่ากัน

ในสังคมญี่ปุ่น นิชิเรนชู นั้นมีอิทธิพลมากกว่า นิชิเรนโชชู เพราะยังสามารถปฏิบัติพิธีแบบนิกายอื่นๆได้ เช่นการกราบไหว้พระพุทธรูป การบูชาบรวงรวงเทพเจ้า การนั่งสมาธิ การไหว้เจ้าตามศาลเจ้าต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากนิชิเรนโชชู ที่จะสักการะเฉพาะโงะฮนซนเท่านั้น

ข้อแตกต่างระหว่างนิชิเรนโชชู และ นิชิเรนชูแก้ไข

  • นิชิเรนโชชูเชื่อว่า พระนิชิเรน เป็นพระพุทธะ ซึ่งเป็นพระพุทธะแห่งสมัยปัจฉิมธรรม ในขณะที่นิชิเรนชู เชื่อว่า พระนิชิเรน เป็นเพียงพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ มาปรากฏตัวตามคำพยากรณ์ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรบทที่ 21 ที่มาทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนหลังการปรินิพพานของพระศากยมุนีพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่ได้เป้นพระพุทธะแต่อย่างใด และจะยังคงนับถือรูปเคารพของพระศากยมุนีและรวมเทวรูปของนิกายอื่นเข้าด้วยกันต่อไป
  • นิชิเรนชู ยังคงกราบไหว้พระพุทธรูป นั่งสมาธิ วิปัสนา ต่างๆ ตามแบบนิกายอื่น แต่นิชิเรนโชชูจะไม่กราบไหว้พระพุทธรูป หรือ นั่งสมาธิ วิปัสนา
  • นิชิเรนชู ประมุขสงฆ์ ซึ่งแตกต่างกับ นิชิเรนโชชู ที่จะมีพระสังฆราชทำหน้าที่เป็นประมุขสงฆ์ และเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในศาสนจักร
  • กลุ่มของสมาชิกของนิชิเรนโชชูจะเรียกว่า "ฮกเคะโคะ" (Hokkeko) ในขณะที่นิชิเรนชูเรียกว่า "ฮกเคะเคียว" (Hokkekyo)
  • พระสงฆ์นิชิเรนโชชูจะนุ่งจีวรสีขาวและเทาเท่านั้น ในขณะที่นิกายนิชิเรนชูจะนุ่งสีเหลือง ม่วง หรือน้ำตาลด้วย
  • นิชิเรนชู ปฏิเสธไดโงะฮนซนของนิชิเรนโชชู โดยอ้างว่า ไม่มีหลักฐานว่าพระนิชิเรนได้จารึกโงะฮนซนลงบนแผ่นไม้
  • ทั้งสองนิกายจะมีสิ่งสักการบูชาที่เหมือนกันคือโงะฮนซน เพียงแต่โงะฮนซนของนิชิเรนโชชูถอดแบบออกมาจากไดโงะฮนซน ส่วนนิชิเรนชูก็จะถอดแบบมาจากโงะฮนซนต้นฉบับที่ พระนิชิเรนมอบให้กับเหล่าพระอาวุโส และโงะฮนซนในวัดคุอนจิ
  • แม้ทั้งสองนิกายจะสักการะโงะฮนซนเหมือนกัน แต่นิกายนิชิเรนชูนั้นจะมีการบูชาแบบผสมผสาน เช่นอาจนำพระพุทธรูปมาวางไว้ในตู้พระ (บุทสึดน) ควบคู่กับโงะฮนซน แตกต่างกับนิชิเรนโชชูที่จะไม่เชื่อและไม่กราบไหว้รูปเคารพ โดยกล่าวว่า พระพุทธรูปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังพระศากยมุนีปรินิพพานไปแล้วนับร้อยๆปี และไม่มีคำสั่งใดๆของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกของนิกายหินยานให้นมัสการรูปเคารพ
  • ทั้งสองนิกายจะสวดมนต์บทธรรมสารถัต (นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว) เหมือนกัน แต่นิชิเรนโชชูจะสวดคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรเพียงแค่บทที่ 2 และ 16 เท่านั้น ในขณะที่นิชิเรนชูสวดทั้ง 28 บท
  • นิชิเรนโชชูมีศูนย์กลางที่วัดไทเซขิจิ ในขณะที่ศูนย์กลางของนิชิเรนชูคือ วัดคุอนจิ

อ้างอิงแก้ไข