นางอำเตียว (พม่า: နှင်းအံဒေါင်း မွေ့ကော, ออกเสียง: [n̥ɪ́ɴ ʔàɴ dáʊ̯ɴ mwḛ kɔ́]) หรือในวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช เรียก นางมุกอ พระมเหสีใน พระยาอู่ กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่ง อาณาจักรหงสาวดี ซึ่งพระนางได้เป็นพระอัครมเหสีองค์ที่ 2 ของพระยาอู่

นางอำเตียว
နှင်းအံဒေါင်း မွေ့ကော
อัครมเหสีแห่งเมาะตะมะ–หงสาวดี
ระหว่างค.ศ. 1348 – 1384
ก่อนหน้านางจันทะมังคะละที่ 2
ถัดไปพระนางปิยราชเทวี
คู่อภิเษกพระยาอู่ (1348–1384)
พระราชบุตรตะละแม่ศรี
ราชวงศ์อาณาจักรหงสาวดี
พระราชบิดาThan-Bon
ประสูติป. คริสต์ทศวรรษ 1330
เมาะตะมะ?
อาณาจักรเมาะตะมะ
สวรรคต?
พะโค
อาณาจักรหงสาวดี
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระนางได้รับพระอิสริยยศที่ นางอำเตียว โดยพระนางมีพระธิดาพระองค์เดียวคือ ตะละแม่ศรี พระมเหสีใน พญากือนา แห่ง อาณาจักรล้านนา

นางอำเตียวขึ้นสืบตำแหน่งพระอัครมเหสีหลังจาก นางจันทะมังคะละที่ 2 หรือ นางมุเอียด พระเชษฐภคินีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของพระยาอู่สิ้นพระชนม์ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1360