นักวารสารศาสตร์

บุคคลผู้รวบรวม เขียน และเผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลอื่น ๆ
(เปลี่ยนทางจาก นักข่าว)

นักวารสารศาสตร์ (อังกฤษ: journalist) คือบุคคลที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบเนื้อความ เสียง หรือรูปภาพ มาดำเนินการให้อยู่ในรูปแบบที่มีคุณค่าของความเป็นข่าวและเผยแพร่สู่สาธารณะ การกระทำหรือกระบวนการที่นักข่าวทำนี้เรียกว่า วารสารศาสตร์

นักวารสารศาสตร์
รายละเอียด
ชื่อนักวารสารศาสตร์
ชื่ออื่น ๆนักหนังสือพิมพ์, นักวารสารสนเทศ, นักสื่อมวลชน, นักข่าว
ประเภทอาชีพ
วารสารศาสตร์, สื่อมวลชน
กลุ่มงานสื่อมวลชน, การประชาสัมพันธ์, การเมือง, กีฬา, ธุรกิจ
ความสามารถทักษะการเขียน, ทักษะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สถานที่ปฏิบัติงาน
สื่อมวลชน
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
ผู้สื่อข่าวภาคสนาม, คนเขียนบทความ, โฆษก, นักการเมือง

นักวารสารศาสตร์สามารถเป็นบุคลากรด้านกระจายเสียงและแพร่ภาพ การพิมพ์ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ คำว่า นักวารสารศาสตร์ ยังอาจรวมถึงบุคคลที่ทำงานในกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผู้รายงานข่าว ผู้รายงานข่าวภาคสนาม นักข่าวพลเมือง บรรณาธิการ นักเขียนประกอบเรื่อง คนเขียนบทความ และนักข่าวที่สื่อสารทางภาพ เช่น ช่างภาพข่าว (นักข่าวที่รายงานข่าวจากภาพถ่าย)

นักข่าว หรือ ผู้สื่อข่าว (reporter) คือนักวารสารศาสตร์ประเภทหนึ่งที่ค้นคว้า เขียน และรายงานข้อมูลเพื่อนำเสนอโดยใช้แหล่งข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงการสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ หรือการเขียนบทความ ผู้สื่อข่าวอาจใช้เวลาระหว่างการทำงานในห้องข่าว หรือจากที่บ้าน และการออกไปดูเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือสัมภาษณ์ผู้คน ผู้สื่อข่าวอาจได้รับมอบหมายงานจากสายข่าวหรือผู้รายงานข่าวในท้องที่

นักวารสารศาสตร์ในปัจจุบัน แก้

จากข้อมูลตัวอย่างของนักวารสารศาสตร์ทั่วโลก 27,500 คน ใน 67 ประเทศ ระหว่างปี 2012–2016 มีข้อมูลดังนี้[1]

ร้อยละ 57 เป็นผู้ชาย
ค่าเฉลี่ยอายุ อยู่ที่ 38 ปี
ค่าเฉลี่ยจำนวนปีของประสบการณ์ 13 ปี
จบระดับวิทยาลัยร้อยละ 56 จบระดับปริญญาร้อยละ 29
ร้อยละ 61 จบสาขาวารสารศาสตร์/การสื่อสารจากวิทยาลัย
ร้อยละ 80 ทำงานเต็มเวลา
ร้อยละ 50 ทำงานด้านการพิมพ์, ร้อยละ 23 ทำงานด้านโทรทัศน์, ร้อยละ 17 ทำงานด้านวิทยุ และร้อยละ 16 ทำงานด้านออนไลน์

อ้างอิง แก้

  1. Thomas Hanitzsch, et al. eds. Worlds of Journalism: Journalistic Cultures around the Globe (2019) pp. 73–74. see excerpt