โฆษก หมายถึง ผู้ประกาศ ผู้โฆษณาหรือผู้แถลงข่าวแทน

ต่างจากผู้ให้คำรับรองส่วนตัว โฆษกมีหน้าที่นำเสนอและส่งเสริมฐานะขององค์การอย่างภักดี แม้ขัดแย้งกับความเห็นของผู้นั้นเอง ผลคือ โดยทั่วไปเลือกโฆษกจากลูกจ้างมีประสบการณ์เป็นเวลานาน หรือผู้อื่นที่ทราบกันว่าสนับสนุนเป้าหมายขององค์การ