การสัมภาษณ์ เป็นรูปแบบของการสนทนาระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่า โดยผู้สัมภาษณ์จะถามคำถามเพื่อให้ข้อมูลจากผู้ที่ถูกสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์

การสัมภาษณ์จะมีจุดมุ่งหมายหลายแบบเช่น

  • การสัมภาษณ์งาน
  • การสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อ