บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคมในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และถือเป็นกิจการโทรศัพท์แห่งชาติของไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่อสาร แปรรูปมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
TOT Public Company Limited
TOT LOGO.png
ที่ทำการ
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
ผู้ก่อตั้ง รัฐบาลไทย
สืบทอดจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ ท.ศ.ท. (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545)
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548)
วันยุบเลิก 7 มกราคม พ.ศ. 2564 (66 ปี)
สืบทอดโดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (7 มกราคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
งบประมาณ รายได้ 47,869.4
รายจ่าย 55,430.2
ส่วนต่าง(ขาดทุน) 5885
(คิดเป็นหน่วยล้านบาท) (ปีงบประมาณ 2558)
ผู้บริหารหลัก นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์, ประธานกรรมการ
มรกต เธียรมนตรี, รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในกำกับดูแลของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เว็บไซต์
www.tot.co.th

ทีโอที ทำหน้าที่ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านบริการต่าง ๆ ทั้งทางสายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาตแบบที่ 3 (ที่มีโครงข่ายของตนเองเพื่อให้เช่าใช้) เดิมเป็นองค์กรที่ทั้งควบคุมการให้บริการโทรคมนาคม และเป็นผู้ให้บริการวิทยุสื่อสาร แต่ในปัจจุบันได้โอนหน้าที่กำกับดูแลไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ทีโอทีได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรศัพท์และการสื่อสารมาเป็นระยะเวลา 67 ปี จึงได้มีการควบรวมกิจการกับ กสท โทรคมนาคม เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

ประวัติแก้ไข

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ ท.ศ.ท.แก้ไข

เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมไปรษณีย์โทรเลข ใช้ชื่อว่ากองช่างโทรศัพท์ โดยได้เปลี่ยนมาเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ ท.ศ.ท. (Telephone Organization of Thailand) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 ในช่วงแรกรับผิดชอบเฉพาะการวางชุมสายโทรศัพท์ในเขตนครหลวง แต่ในภายหลังได้ดูแลกิจการโทรศัพท์ของทั้งประเทศ โดยรับโอนความรับผิดชอบมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลข

บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)แก้ไข

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้แปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด แต่ยังคงสถานะรัฐวิสาหกิจ ใช้ชื่อว่า บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TOT Corporation Public Company Limited) เมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างทางราชการ บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)แก้ไข

ชื่อเดิม ทศท คอร์ปอเรชั่น ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ใช้ชื่อว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 นับว่าเพื่อให้เป็นชื่อที่ตรงกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเปลี่ยนตราสัญลักษณ์เหลือเพียงเครื่องหมาย ทีโอที

ควบรวมกิจการกับ กสท โทรคมนาคมแก้ไข

ดูบทความหลักที่: โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 อนุมัติให้ทีโอทีควบรวมกิจการกับ กสท โทรคมนาคม เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ และให้บริษัทแห่งใหม่มีพันธกิจในการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการพัฒนาระบบดิจิทัลต่อไป โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100% ตามเดิม[1] และได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564[2][3]

อดีตเกมส์ในเครือแก้ไข

 1. เกมเทลส์รันเนอร์ (ยุติการในบริการในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 23.59 น. และโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดไปยังค่ายเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น (1 พฤษภาคม))
 2. เกมวีแดนซิงออนไลน์
 3. เกมทอยวอร์ส
 4. เกมคลาวด์ไนน์
 5. เกมวาเลียนท์ออนไลน์

บริษัทคู่ค้าและคู่กรณีแก้ไข

 1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม เทเลคอมเอเชีย (ทีเอ) รับสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตนครหลวง แต่เป็นบริษัทที่จะฟ้องร้องคดีความต่าง ๆ กับทีโอที มีมูลค่ามากที่สุดถึง 23,065 ล้านบาท[ต้องการอ้างอิง] โดยคดีความที่มีปัญหามากที่สุดคือ ทรูตีความว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการเสริมของโทรศัพท์ประจำที่ ซึ่งแตกต่างจากการตีความของสหพันธ์โทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunications Union) ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลเช่นเดียวกับสหประชาชาติ[ต้องการอ้างอิง]
 2. บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม ไทยเทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมูนิเกชั่น (ทีทีแอนด์ที) รับสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตภูมิภาค แต่เป็นบริษัทที่จะฟ้องร้องคดีความต่าง ๆ กับทีโอทีเช่นเดียวกัน มีมูลค่า 28,753 ล้านบาท[ต้องการอ้างอิง] ทีทีแอนด์ที ได้ละเมิดทรัพย์สินของทีโอที ให้บริษัทลูก (ทริปเปิ้ลทรี บรอดแบนด์) ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยไม่ได้รับอนุญาต[ต้องการอ้างอิง]
 3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส รับสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบ GSM 900 จนถึงปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีความร่วมมือกันในการให้บริการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา นับเป็นบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับทีโอที

กิจการร่วมค้า ไทย-โมบายแก้ไข

จากนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นที่ต้องการให้ หน่วยงานของรัฐให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แข่งกับเอกชนเพื่อลดราคา จึงได้ให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ในขณะนั้น) โดย ทีโอที กสท และ บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดตั้งบริษัท เอซีที โมบาย จำกัด ชื่อบริษัทมาจากอักษรตัวแรกของทั้ง 3 หน่วยงาน ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ระบบ GSM1900 ภายใต้ชื่อ THAImobile ต่อมา บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้ถอนหุ้นไปในปัจจุบัน คงเหลือเพียง ทีโอที และ กสท ที่ยังคงดำรงหุ้นในอัตราส่วน 58 : 42 ต่อมาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ทีโอทีได้ซื้อหุ้นในส่วนของ กสท เพื่อมาบริหารทั้งหมด พร้อมทั้งได้สิทธิ์การให้บริการสามจี และสิทธิ์การใช้คลื่นความถี่วิทยุ 1900 MHz แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเตรียมนำไปให้บริการสามจี

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สนุก.คอม (14 มกราคม 2563). "ครม.ไฟเขียว ควบรวม "CAT-TOT" เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติภายใน 6 เดือน". www.sanook.com. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. "7ม.ค.64 จดทะเบียนจัดตั้ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ". ฐานเศรษฐกิจ. 2020-12-18. สืบค้นเมื่อ 2021-01-05.
 3. "รมว.ดีอีเอสจุดพลุควบรวมตั้ง'NT'รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของไทยสำเร็จ". ไทยโพสต์. 2021-01-07. สืบค้นเมื่อ 2021-01-07.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข