ผู้ถือหุ้น (อังกฤษ: shareholder หรือ stockholder) คือบุคคลหรือสถาบัน (รวมถึงบริษัท บรรษัท) ที่ถือครองหุ้นในทางกฎหมาย จำนวนหนึ่งหุ้นหรือมากกว่านั้น ในบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชน ผู้ถือหุ้นอาจหมายถึงสมาชิกในบริษัท โดยทางกฎหมายแล้ว บุคคลจะไม่ได้เป็นผุ้ถือหุ้นจนกว่าจะอยู่ในรายชื่อและมีรายละเอียดอื่นที่อยู่ในทะเบียนของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกบริษัท[1] อิทธิพลของผู้ถือหุ้นในธุรกิจจะพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะแยกออกจากบริษัทโดยทางกฎหมาย พวกเขาจะไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ของบริษัทและความรับผิดชอบหนี้ของบริษัทดังที่กล่าวมานั้นเหมือนจะเป็นค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระจนกว่าผู้ถือหุ้นได้เสนอรับรอง บริษัทไม่ได้ต้องการที่จะบันทึกเจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลประโยชน์ของผุ้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับการบันทึกคือผู้ที่มีอำนาจต่อการถือครองหุ้น และมีความสอดคล้องและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการหุ้นจากตลาดหลักจะลงนามจองซื้อหุ้นที่เปิดระดมทุนสาธารณะในรูปแบบการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้แก่สาธารณชน และให้ทุนกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นส่วนมากมากจะซื้อหุ้นผ่านตลาดรอง และไม่ได้เป็นการให้ทุนโดยตรงกับบริษัท ผู้ถือหุ้นอาจได้สิทธิพิเศษซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดหน่วยลงทุน (share class)

อ้างอิง

แก้
  1. Fontinelle, Amy (26 November 2003). "Shareholder". investopedia.com.