ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3365

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3365 (สายสามชุก – หนองอีพัง) เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดสุพรรณบุรี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 35.107 กิโลเมตร (เริ่มนับที่ กม.1+500) เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่แยกสามชุก บน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก ไปทางทิศตะวันตก ข้ามแม่น้ำท่าจีน ผ่านตำบลหนองผักนาก และตัดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3496 และผ่านตำบลหนองสะเดา เข้าสู่เขตอำเภอหนองหญ้าไซ ที่ตำบลหนองหญ้าไซ ผ่านตัวอำเภอหนองหญ้าไซ ไปสิ้นสุดที่แยกหนองอีพัง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ในตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3365
สามชุก - หนองอีพัง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว35.107 กิโลเมตร (21.814 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.340 / ทางหลวงชนบท สพ.3055 ใน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.333 ใน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3365 ทิศทาง: สามชุก-หนองอีพัง
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
สุพรรณบุรี สามชุก 0+000 แยกสามชุก เชื่อมต่อจาก:   ทางหลวงชนบท สพ.3055 ไป บ.วังจิก
  ทล.340 ไป สุพรรณบุรี   ทล.340 ไป ชัยนาท
0+100 สะพาน ข้ามแม่น้ำท่าจีน
0+500   ทางหลวงชนบท สพ.3057 ไป บ.ท่าเสด็จ   ทล.3365 ไป อ.หนองหญ้าไซ
1+500   ทล.3365 ไป อ.หนองหญ้าไซ ไม่มี
ตรงไป:   ทางหลวงชนบท สพ.3057 ไป บ.ประตูน้ำ
5+500 สพ.3058 ทางหลวงชนบท สพ.3058 ไป บ.สระ สพ.3058 ทางหลวงชนบท สพ.3058 ไป บ.คลองขอม
9+250   ทล.3496 ไป อ.ดอนเจดีย์   ทล.3496 ไป อ.เดิมบางนางบวช
หนองหญ้าไซ 21+500 สพ.3015 ทางหลวงชนบท สพ.3015 ไป บ.หนองทราย ไม่มี
22+050 ไม่มี สพ.4022 ทางหลวงชนบท สพ.4022 ไป   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3502
30+750 แยกหนองกระถิน สพ.3032 ทางหลวงชนบท สพ.3032 ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 สพ.3032 ทางหลวงชนบท สพ.3032 ไป บ.โค้งบ่อแร่
35+107 แยกหนองอีพัง   ทล.333 ไป อ.อู่ทอง   ทล.333 ไป อ.ด่านช้าง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้