ตำบลหนองบ่อ (อำเภอเมืองอุบลราชธานี)

ตำบลในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

ตำบลหนองบ่อ เป็นตำบลในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร[1] และมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 13 ชุมชน (หมู่) พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตำบลหนองบ่อ
แผนที่แสดงขอบเขตที่ตั้งของตำบลหนองบ่อ
แผนที่แสดงขอบเขตที่ตั้งของตำบลหนองบ่อ
อักษรไทยตำบลหนองบ่อ
อักษรโรมันTambon Nong Bo
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด78 ตร.กม. (30 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2019)
 • ทั้งหมด7,673 คน
 • ความหนาแน่น98 คน/ตร.กม. (250 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34000
รหัสภูมิศาสตร์340110
เว็บไซต์เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยถิ่นอีสาน สำเนียงลาวกลาง[1]

ประวัติแก้ไข

การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของประชาชนในเขตตำบลหนองบ่อในช่วงแรกเริ่มนั้นยังไม่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นในช่วงใด เชื่อกันว่า ชาวบ้านที่พื้นที่ตำบลหนองบ่อนั้นมีบรรพบุรุษมาจากลูกหลานของพระวอพระตา เมื่อครั้งก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี โดยมีข้อสันนิษฐานหลายข้อเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานดังกล่าว ได้แก่[2]

ข้อสันนิษฐานที่ 1 มีการตั้งรกรากของชาวบ้านบริเวณชุมชนโบราณดั้งเดิมชื่อว่า บ้านแค ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดเก่าบ้านแค ทางตะวันตกของบ้านดงบังในปัจจุบัน แต่เนื่องจากโรคระบาด ชาวบ้านในชุมชนบ้านแคจึงกระจายตัวออกไปตั้งถื่นฐานเป็นชุมชนอื่นในบริเวณใกล้เคียง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มที่ 1: อพยพไปทางทิศเหนือ ก่อตั้ง บ้านโพนงาม ขึ้นในบริเวณวัดป่าอารามบ้านโพนงามในปัจจุบัน จากนั้นได้อพยพอีกครั้งมายังพื้นที่ที่เป็นบ้านโพนงามในปัจจุบัน
 • กลุ่มที่ 2: อพยพไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากชุมชนเดิมประมาณ 2 กิโลเมตร และได้ก่อตั้งชุมชนขึ้นชื่อว่า บ้านดงบัง
 • กลุ่มที่ 3: เป็นกลุ่มใหญ่สุด อพยพไปทางทิศตะวันตก ห่างจากชุมชนเดิมประมาณ 1.8 กิโลเมตร และได้ก่อตั้ง บ้านหนองบ่อ ขึ้น

ข้อสันนิษฐานที่ 2 คล้ายกับข้อสันนิษฐานที่ 1 แต่ก่อนโรคระบาดชาวบ้านในชุมชนบ้านแคได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปบริเวณชุมชนบ้านตากแดด และเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น จึงได้ย้ายถิ่นฐานอีกครั้งโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามข้อสันนิษฐานที่ 1

ข้อสันนิษฐานที่ 3 เดิมมีตั้งถิ่นของชาวบ้าน 2 กลุ่ม ได้แก่ บริเวณวัดร้างบ้านแค และชุมชนร้างบ้านตากแดด เมื่อเกิดโรคระบาด ชาวบ้านในชุมชนบ้านแคได้อพยพไปยังพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ และก่อตั้งชุมชน บ้านดงบัง ขึ้น ส่วนชาวบ้านในชุมชนบ้านตากแดด ได้อพยพไปตั้งรกรากใหม่ในบริเวณบ้านโพนงาม และบ้านหนองบ่อในปัจจุบัน

ข้อสันนิษฐานที่ 4 แรกเริ่มชาวบ้านได้เข้ามาตั้งชุมชนในเขตตำบลหนองบ่อเพียง 1 ชุมชน คือ บ้านตากแดด และได้กระจายกันออกไปตั้งชุมชนใหม่โดยรอบเมื่อเกิดโรคระบาด

ขนาดและที่ตั้งแก้ไข

ตำบลหนองบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากตัวเมืองฯ ประมาณ 20 กิโลเมตร การคมนาคมผ่านถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกรู) มีขนาดพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้[1]

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี และตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองกินเพล และตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน และตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สภาพทางภูมิศาสตร์แก้ไข

ตำบลหนองบ่อมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำของแม่น้ำ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำชี ทางทิศตะวันตก แม่น้ำมูล ทางทิศใต้ และลำเซบายทางทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก[1]

ชุมชนและประชากรแก้ไข

ตำบลหนองบ่อประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 13 ชุมชน (หมู่) ทั้งหมดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อทั้งหมด ปัจจุบัน ตำบลหนองบ่อมีประชากรทั้งสิ้น 7,673 คน จำนวนครัวเรือน 1,842 ครัวเรือน จำนวนประชากรแยกรายหมู่บ้านและชุมชนย้อนหลัง 10 ปี ดังแสดงในรายการต่อไปนี้[3]

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร
ตำบลหนองบ่อ [3]
ปี (พ.ศ.) ประชากร ±%
2536 7,340 N/A
2539 7,374 +0.46%
2542 7,469 +1.29%
2545 7,621 +2.04%
2547 7,607 -0.18%
2549 7,570 -0.48%
2551 7,565 -0.06%
2553 7,603 +0.50%
2555 7,602 -0.01%
2557 7,614 +0.16%
2559 7,643 +0.38%
2561 7,674 +0.41%
      หมายถึง จำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
หมู่บ้าน ชุมชน ประชากร (คน)
พ.ศ. 2562[4] พ.ศ. 2561[5] พ.ศ. 2560[6] พ.ศ. 2559[7] พ.ศ. 2558[8] พ.ศ. 2557[9] พ.ศ. 2556[10] พ.ศ. 2555[11] พ.ศ. 2554[12] พ.ศ. 2553[13]
ทะเบียนบ้านกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 781 777 795 796 794 798 803 794 796 800
หมู่ที่ 2 477 481 485 488 492 496 511 504 506 511
หมู่ที่ 3 947 950 948 951 941 938 938 936 932 938
หมู่ที่ 4 631 633 633 626 634 624 632 637 637 645
รวมบ้านหนองบ่อ 2,836 2,841 2,861 2,861 2,861 2,856 2,884 2,871 2,871 2,894
บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 742 730 729 725 710 711 702 685 687 684
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 271 275 279 271 272 280 282 288 288 288
หมู่ที่ 7 599 605 616 596 588 579 573 563 556 564
รวมบ้านโพนงาม 870 880 895 867 860 859 855 851 844 852
บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 628 621 624 627 636 636 636 634 629 631
หมู่ที่ 9 533 525 523 513 520 517 516 512 517 517
รวมบ้านดงบัง 1,161 1,146 1,147 1,140 1,156 1,153 1,152 1,146 1,146 1,148
บ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 680 691 690 668 665 660 672 679 678 673
หมู่ที่ 11 485 485 484 482 483 485 486 481 481 483
รวมบ้านจานตะโนน 1,165 1,176 1,174 1,150 1,148 1,145 1,158 1,160 1,159 1,156
บ้านสำลาก หมู่ที่ 12 520 522 524 526 524 519 520 523 520 516
บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 379 379 376 374 375 371 380 366 364 353
รวมตำบลหนองบ่อ 7,673 7,674 7,706 7,643 7,634 7,614 7,651 7,602 7,591 7,603

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • อุทยานนาควัตร

ดูเพิ่มแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2016). "สภาพทั่วไป". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 21 February 2020. สืบค้นเมื่อ 6 December 2020.
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (2019). "ประวัติความเป็นมา". Nong-bo.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 29 October 2020. สืบค้นเมื่อ 4 January 2021.
 3. 3.0 3.1 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2020). "สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร". สืบค้นเมื่อ 13 October 2020.
 4. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2020). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2562". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 12 October 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 5. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2019). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2561". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 6. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2018). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2560". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 7. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2017). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2559". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 8. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2016). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2558". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 4 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 9. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2015). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2557". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 10. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2014). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2556". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 11. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2013). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2555". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 4 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 October 2020.
 12. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2012). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2554". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 5 July 2020. สืบค้นเมื่อ 13 October 2020.
 13. สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2011). "จำนวนประชากร ระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2553". Stat.bora.dopa.go.th. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 July 2020. สืบค้นเมื่อ 13 October 2020.