ตารางเซนติเมตร คือหน่วยของ...พื้นที่... มักย่อว่า ตร.ซม. หรือสัญลักษณ์ ซม.2 จากภาษาอังกฤษ cm2

1 ตารางเซนติเมตร มีค่าเท่ากับ:

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข