คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร บ้านทุ่งหนองอ้อ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐคณะที่ 7 จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตเภสัชกร ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และเพื่อกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนือตอนล่าง อันเป็นการเพิ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขให้แก่ภูมิภาคนี้ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษFaculty of Pharmaceutical Sciences
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
คณบดีภญ.รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
วารสารวารสารไทยเภสัชสาร
สีประจำคณะสีเขียวมะกอก
สัญลักษณ์ช้างศึกบนเฉลว
สถานปฏิบัติไภษัชยศาลา
เว็บไซต์pha.nu.ac.th
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติแก้ไข

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 และเริ่มดำเนินการรับนิสิต เข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ในปี พ.ศ. 2538 และ 2539 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ ให้สอดคล้อง เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ในปี พ.ศ. 2538 และ 2539 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ปรับปรุง หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของวิชาชีพ

ต่อมาในปีการศึกษา 2540 เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ซึ่งเป็นการให้บริการทางเภสัชกรรมที่ยึดเอาผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางและนับเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมแรกในประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี

ในระยะแรกคณะฯได้เริ่มดำเนินการในระบบเทียบโอนเพื่อปริญญาที่ 2 ก่อน โดยรับนิสิตที่เป็นเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรมมาศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี

ต่อมาในปีการศึกษา 2542 คณะฯได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี โดยเริ่มรับนิสิตตั้งแต่แรกเข้าจำนวน 100 คน

ภาควิชาแก้ไข

​คณะเภสัชศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 3 ภาควิชา ดังต่อไปนี้

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี พ.ศ. 2537 - 2544
2. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2544 - 2550
3. เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (รักษาการ)
5. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
6. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชา อันได้แก่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

กิจกรรมและประเพณีของคณะแก้ไข

กิจกรรมนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับหน่วยงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์การบริหารสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จัดขึ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งานรับน้องใหม่แก้ไข

 • แรกพบ สนภท. (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย) จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นงานที่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศมาพบปะกัน เพื่อทำความรู้จัก และสานสัมพันธ์ร่วมกัน จัดขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้น ณ บริเวณคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน โดยเวียนไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปีการศึกษาล่าสุด งานนี้ได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • รับน้องเฟรชชี่และบีกินนิ่งแคมป์ (Beginning Camp) จัดขึ้นก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้นิสิตใหม่รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้นและให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้อง-พี่
 • กิจกรรมประชุมเชียร์ จัดขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของนิสิตชั้นปีที่ 1 และเป็นการสอนร้องเพลงของมหาวิทยาลัยและเพลงของคณะ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในห้องเชียร์ของคณะ

กิจกรรมกีฬาแก้ไข

 • หนองอ้อเกมส์ กีฬาภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตคณะต่างๆ ซึ่งนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีจุดที่น่าสนใจที่สุดของงานก็คือ การแสดงสแตนเชียร์ของแต่ละคณะ โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
 • กีฬาเภสัชสัมพันธ์ จัดขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเจ้าภาพหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละสถาบัน
 • งานกีฬาเฮลธ์ไซนซ์ (Health Sciences Games) เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี
 • กีฬาสีภายในคณะฯ เป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาของนิสิต บุคลากร ครู-อาจารย์ภายในคณะฯ จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมวิชาการแก้ไข

 • สัปดาห์เภสัชกรรม เป็นกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสุขอนามัยและยาแก่ประชาชนทั่วไป
 • ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน (Pharcamp) กิจกรรมค่ายให้ความรู้เยาวชนที่มีความฝันอยากเป็นเภสัชกรหรือนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี [1]

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแก้ไข

 • พิธีไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่นิสิตเภสัชศาสตร์จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต การมอบประกาศนียบัตรนิสิตดีเด่น นิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในคณะแก้ไข

 • งานบายเนียร์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและอำลานิสิตชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ในงานประกอบไปด้วยการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 1 - 5 และการเลี้ยงอาหารแก่รุ่นพี่

สถานที่ภายในคณะแก้ไข

พื้นที่การศึกษาและวิจัย
 • อาคารเภสัชศาสตร์
พื้นที่ปฏิบัติงานวิชาชีพ
 • ไภษัชยศาลา เป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสำหรับให้นิสิตเภสัชศาสตร์ได้ฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และเป็นสถานที่สำหรับจัดประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับเภสัชศาสตร์ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน[2] ตั้งอยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนสนามบิน
พื้นที่นันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ

ศูนย์และหน่วยงานแก้ไข

​คณะเภสัชศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยศูนย์และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

อันดับของคณะแก้ไข

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏว่า ในด้านการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อันดับที่ 6 ของกลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย และได้อันดับที่ 36 ของสาขาชีวการแพทย์ [3]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน เภสัชศาสตร์ นเรศวรเข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2554
 2. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนไภษัชยศาลา เรียกข้อมูลวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 3. หนังสือพิมพ์มติชน เข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2550

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข