คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Interdisciplinary Studies, Khon Kaen University) เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหนองคาย เกิดจากการควบรวมของอดีต 4 คณะและ 1 หน่วยงานในวิทยาเขตนี้ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย

คณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Interdisciplinary Studies,
Khon Kaen University
ชื่อย่อIS
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2563 (4 ปี)
คณบดีผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
ที่อยู่
สี███ สีน้ำเงิน
มาสคอต
กาลพฤกษ์
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
เว็บไซต์https://www.is.kku.ac.th/

ประวัติ

แก้

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างและระเบียบการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย โดยคณะทำงานได้มีการประชุมปรึกษาหารือรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากสายวิชาต่าง ๆ และความคิดเห็นจากบุคลากรวิทยาเขตหนองคายในทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต จนในที่สุดสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 และเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะวิชาตามโครงสร้างใหม่ของวิทยาเขตหนองคาย เป็น 4 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสถานะเทียบเท่าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการจัดตั้งส่วนงานภายใน วิทยาเขตหนองคาย ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 [1] มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้วิชาการ มีความพร้อมในการทำงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การให้บริการสังคมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม และมีการบริหารจัดการโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รัก สามัคคี และการอุทิศตนเพื่อองค์กร

ต่อมา วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 635/2563 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563[2] ซึ่งลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีการควบรวมส่วนคณะวิชาเดิม 4 คณะและ 1 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้แก่ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย, คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และคณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานใหม่ที่มีชื่อว่า คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลให้คณะสหวิทยาการกลายเป็นคณะที่มีพื้นที่บริการใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

สังคมศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (นานาชาติ)

นิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณบดี

แก้
ทำเนียบคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี 10 กรกฎาคม 2563 – ตุลาคม 2563 (รักษาการแทนฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ แสงอรุณ ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-07-07. สืบค้นเมื่อ 2022-05-06.
 2. "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 635/2563 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563".