คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะและ 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเคมี ภาคฟิสิกส์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ[1] ทำหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับคณะต่าง ๆ ตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Science
Ubon Ratchathani University
สถาปนาพ.ศ. 2531
คณบดีศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
ที่อยู่
85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วารสารScience Journal Ubon Ratchathani University
สี███ สีเหลือง
เว็บไซต์www.sci.ubu.ac.th

ประวัติ

แก้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการริเริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2531 ในนาม ภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ดังนั้น จึงถือว่า วันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนามาหาวิทยาลัย และภาควิชาพื้นฐานจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์" นับตั้งแต่วันดังกล่าว[1]

ทำเนียบคณบดี

แก้
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต โตสุโขวศ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ พ.ศ. 2545 - 2548
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ พ.ศ. 2548 - 2557
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ พ.ศ. 2557 - 2560
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต พ.ศ. 2560 - 2563
 6. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ภาควิชา[1]

แก้

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

การวิจัยและหน่วยวิจัย

แก้

อื่น ๆ

แก้
 • ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Science Olympiad)
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาดาราศาสตร์
 • สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ตึกเคมี

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 "Faculty of Science, Ubon Ratchathani University". oldweb.sci.ubu.ac.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-11-21. สืบค้นเมื่อ 2023-11-21.