การว่าราชการหลังม่าน

การว่าราชการหลังม่าน (เกาหลี: 수렴청정, 垂帘听政) การปกครองรูปแบบหนึ่งซึ่งแพร่หลายมากทั้งในประเทศจีนและประเทศเกาหลีในกรณีที่องค์กษัตริย์หรือองค์จักรพรรดิยังทรงพระเยาว์อยู่พระมเหสีหรือจักรพรรดินีของรัชกาลก่อนรวมถึงพระอัยยิกาและพระปัยยิกาขององค์กษัตริย์หรือองค์จักรพรรดิในรัชกาลปัจจุบันจะต้องทำหน้าที่ว่าราชการแทนอยู่เบื้องหลังองค์กษัตริย์หรือองค์จักรพรรดิโดยมีม่านไม้ไผ่คั่นกลางจนกว่าองค์กษัตริย์หรือองค์จักรพรรดิจะบรรลุนิติภาวะและสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ด้วยพระองค์เอง

การว่าราชการหลังม่านในประเทศจีนแก้ไข

การว่าราชการหลังม่านในประเทศเกาหลีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข