กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส (อังกฤษ: Extensor pollicis brevis) เป็นกล้ามเนื้อที่ทอดตัวอยู่ด้านใกล้กลางของกล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส (Abductor pollicis longus)

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส
(Extensor pollicis brevis muscle)
Gray1231.png
ด้านหน้าของรยางค์บนข้างขวา (กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิสอยู่ด้านบนซ้ายของภาพ)
Musculusextensorpollicisbrevis.png
พื้นผิวด้านหลังของปลายแขน แสดงกล้ามเนื้อชั้นลึก (กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิสอยู่ทางด้านซ้ายของภาพ)
ละติน musculus extensor pollicis brevis
Gray's subject #125 455
จุดเกาะต้น กระดูกเรเดียส
จุดเกาะปลาย กระดูกนิ้วมือท่อนต้นของนิ้วหัวแม่มือ
หลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
เส้นประสาท เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
หน้าที่ เหยียดนิ้วหัวแม่มือที่ข้อต่อระหว่างฝ่ามือกับนิ้วมือ
กล้ามเนื้อต้าน กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัส, กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส เบรวิส
Dorlands/
Elsevier
m_22/12548946

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลายแก้ไข

จุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อนี้มาจากพื้นผิวด้านหลังของส่วนกลางของกระดูกเรเดียส และจากเอ็นเยื่อระหว่างกระดูก (interosseous membrane)

กล้ามเนื้อนี้ทอดตัวคล้ายกับกล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส (Abductor pollicis longus) โดยเอ็นกล้ามเนื้อนี้จะผ่านร่องเดียวกันที่อยู่ด้านข้างของปลายล่างกระดูกเรเดียส และเข้าเกาะปลายที่กระดูกนิ้วมือท่อนแรกของนิ้วหัวแม่มือ

หน้าที่แก้ไข

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิสทำหน้าที่เหยียดกระดูกนิ้วมือท่อนต้นของนิ้วหัวแม่มือ

ความแปรผันแก้ไข

ในบางคนอาจไม่มีกล้ามเนื้อนี้ หรือเอ็นอาจไปรวมกับเอ็นกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส ลองกัส (Extensor pollicis longus)

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข