กระดูกงู (นิตยสาร)

กระดูกงู (ISSN : 01253999) เป็นนิตยสารรายเดือนของ กองเรือยุทธการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือของไทย โดยเริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

  • เนื้อหาภายในนิตยสารประกอบด้วยบทความอันเป็นสารประโยชน์แก่ข้าราชการทหารเรือและครอบครัว ตลอดจนสมาชิกผู้สนใจ โดยมีนายทหารเรือระดับชั้นสัญญาบัตรเป็นบรรณาธิการ
  • นอกจากนี้ ในบางโอกาส ทางกองบรรณาธิการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไป (อาทิ ครู, แพทย์, เภสัชกร, นักเขียนที่มีชื่อเสียง และอาสาสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม)ที่มิใช่ทหารเรือ ได้นำเสนอบทความอันเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปร่วมในแต่ละฉบับด้วยเช่นกัน
  • สำหรับชื่อนิตยสาร กระดูกงู นี้ ได้มาจากราวจับข้างเรือรบซึ่งมีลักษณะเป็นซี่ๆคล้ายกับ กระดูก ของ งู ด้วยนั่นเอง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข