กัตรคาม (สิงหล: කතරගම; ทมิฬ: கதிர்காமம்; อังกฤษ: Kataragama) เป็นเมืองหนึ่งในประเทศศรีลังกา ถือเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธและชาวฮินดูในประเทศศรีลังกา เป็นที่ตั้งของกตรคามเทวาลัยที่มีชื่อเสียงและมีตำนานพื้นเมืองเกี่ยวกับของประเทศศรีลังกา ซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระขันธกุมารและ พระแม่วัลลีในศาสนาฮินดู และมีพระเจดีย์คิริวีหระวัดของศาสนาพุทธ