กฎบัตรสหประชาชาติ

กฎบัตรสหประชาชาติ (อังกฤษ: Charter of the United Nations)คือ ข้อตกลงที่บรรดาประเทศผู้ก่อตั้งและร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ให้สัตยาบันเข้าผูกพัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และหลักการ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานและบริหารงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นตราสารก่อตั้งที่สถาปนาองค์การให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

กฎบัตรสหประชาชาติ
Charter of the United Nations
Uncharter.pdf
UN Charter signing ceremony
วันลงนาม
- ณ
26 มิถุนายน พ.ศ. 2488
ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
วันเริ่มใช้
- เงื่อนไข
24 ตุลาคม พ.ศ. 2488
ให้สัตยาบันโดยจีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศภาคีอื่น ๆ
ภาคี 193
ผู้เก็บรักษา สหรัฐอเมริกา
ภาษาอื่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อาหรับ จีน รัสเซีย

ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ซึ่งเป็นวันที่ประเทศจีน ประเทศฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ได้มีการให้สัตยาบันต่อกฎบัตรสหประชาชาติ โดยทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด ยกเว้นเพียงแต่นครรัฐวาติกันที่เป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นข้อยกเว้น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข