กฎบัตรสหประชาชาติ

กฎบัตรสหประชาชาติ (อังกฤษ: Charter of the United Nations) คือ ข้อตกลงที่บรรดาประเทศผู้ก่อตั้งและร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ให้สัตยาบันเข้าผูกพัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และหลักการ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานและบริหารงานต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นตราสารก่อตั้งที่สถาปนาองค์การให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

กฎบัตรสหประชาชาติ
Uncharter.pdf
กฎบัตรสหประชาชาตื
วันลงนาม26 มิถุนายน 2488
ที่ลงนามซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ
วันมีผล24 ตุลาคม 2488
เงื่อนไขให้สัตยาบันโดยจีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร สหรัฐ และประเทศภาคีฝ่ายข้างมาก
ภาคี193
ผู้เก็บรักษาสหรัฐ
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อาหรับ จีน รัสเซีย

ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ซึ่งเป็นวันที่ประเทศจีน ประเทศฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ได้มีการให้สัตยาบันต่อกฎบัตรสหประชาชาติ โดยทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด ยกเว้นเพียงแต่นครรัฐวาติกันที่เป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นข้อยกเว้น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข