ธงชาติมาซิโดเนียเหนือ

(เปลี่ยนทางจาก Flag of the Republic of Macedonia)

ธงชาติสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ เป็นธงพื้นสีแดง กลางธงเป็นรูปพระอาทิตย์เปล่งรัศมีแปดทิศจดขอบธงชาติ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง สัญลักษณ์ในธงดังที่กล่าวมามีความหมายว่า "ดวงตะวันดวงใหม่แห่งเสรีภาพ" ดังปรากฏวลีนี้ในบทแรกของเพลงชาติมาซิโดเนียเหนือในปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อว่า "Denes nad Makedonija" (แปลว่า "วันนี้ทั่วแผ่นดินมาซีโดเนีย") ดังนี้

ธงชาติมาซิโดเนียเหนือ สัดส่วนธง 1:2
ภาษามาซิโดเนีย คำแปล

Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!
Македонците се борат,
за своите правдини!
Македонците се борат,
за своите правдини!

วันนี้ทั่วแผ่นดินมาซีโดเนีย, ได้ถือกำเนิดแล้ว
ซึ่งดวงตะวันดวงใหม่แห่งเสรีภาพ
ชาวมาซิโดเนียสู้
เพื่อสิทธิของตน !
ชาวมาซิโดเนียสู้
เพื่อสิทธิของตน !

ประวัติ แก้

 
ธงชาติสาธารณรัฐมาซิโดเนีย พ.ศ. 2535 - 2538
 
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย พ.ศ. 2487 - 2535

ในช่วงปี พ.ศ. 2487 – 2535 มาซิโดเนียมีฐานะเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมภายใต้การปกครองของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ธงชาติมีลักษณะเป็นธงสีแดงเกลี้ยงมีรูปดาวแดงขอบสีทองที่มุมธงบนด้านคันธง

เมื่อมาซิโดเนียประกาศเอกราชใน พ.ศ. 2534 จึงได้ใช้ธงชาติแบบใหม่เป็นธงแดงมีรูปดวงอาทิตย์มีรัศมี 16 แฉกอยู่ตรงกลางธง (มีชื่อเรียกเฉพาะว่า Vergina Sun) ซึ่งได้นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างมาซิโดเนียกับกรีซ ในเรื่องนามประเทศและสัญลักษณ์ประจำชาติของมาซิโดเนีย

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 ประเทศกรีซได้ยื่นคำร้องต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization - WIPO) เพื่อจำกัดลิขสิทธิ์ในรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี 16 แฉก (Vergina Sun)[1] ความขัดแย้งนี้ได้รับการบรรเทาลงบางส่วน ด้วยการเจรจาประนีประนอมจากองค์การสหประชาชาติในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยรูปสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ถูกยกออกจากธงชาติมาซิโดเนีย ตามข้อตกลงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและทางเศรษฐกิจระหว่างมาซิโดเนียกับกรีซ ต่อมามาซิโดเนียจึงได้เปลี่ยนธงชาติมาใช้ดังแบบที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งเป็นรูปดวงอาทิตย์สีเหลืองเปล่งรัศมีแปดทิศบนพื้นแดง

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้