โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

โรงเรียนเอกชนในประเทศไทย

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (อังกฤษ: PSU.Wittayanusorn School) เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีสถานภาพเป็นโรงเรียนเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2548[1]

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
PSU.WIT.jpg
ที่ตั้ง
ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำขวัญอนาคตยั่งยืนด้วยปัญญา
เพลงเขตรั้วสีบลู
เว็บไซต์www.psuwit.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
2 รองศาสตราจารย์นายแพทย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
3 นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
4 นางสิริลักษณ์ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักเรียนแก้ไข

คือ SMART ได้แก่

  • Scientific-minded คิดแบบวิทยาศาสตร์
  • Good Manner บุคลิกลักษณะดี
  • Aesthetic appreciation มีสุนทรียภาพ
  • Reliable and responsible เชื่อถือได้และรับผิดชอบ
  • Teamwork ทำงานเป็นทีมได้

แนวการบริหารจัดการแก้ไข

ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาแก้ไข

 
บรรยากาศภายนอกของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) การคัดเลือกรอบแรกนั้นจะดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษานั้น จากทั่วประเทศและทุกพื้นที่บริการ ซึ่งนักเรียนที่เลือกสอบเข้าโครงการ วมว. จะไม่สามารถเลือกสอบเข้าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้ โดยจะคัดเลือกในรอบแรกไว้ 200 คน และในรอบที่สอง การสอบคัดเลือกจะดำเนินการโดยโรงเรียนเอง และจะคัดเลือกเหลือเพียง 60 คน(2 ห้อง)

2.ประเภทคัดเลือกทั่วไป เป็นการสอบคัดเลือกรูปแบบปกติ ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยโรงเรียนเอง โดยการสอบประเภทนี้จะจัดสอบในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีการศึกษา แบ่งจำนวนการรับนักเรียนดังนี้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับประมาณ 160 คนต่อปี และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับตามจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และประสงค์จะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป

กิจกรรมของโรงเรียนแก้ไข

กิจกรรมภายในโรงเรียนแก้ไข

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมกีฬาสีจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปีการศึกษา ซึ่งการแบ่งสีนั้นจะใช้วิธีแบ่งนักเรียนที่เข้าใหม่ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย เข้าสู่สีนั้นๆ ด้วยการจับสลาก โดยจะต้องจับสลากเปลี่ยนคณะสีใหม่อีกครั้งเมื่อขึ้นมัธยมปลาย มีทั้งหมด 4 สี อันประกอบด้วย สีชมพู สีส้ม สีม่วง และสีฟ้า อดีตมีสีแดงและสีเหลือง ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว

อ้างอิงแก้ไข

  1. "โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-06-13. สืบค้นเมื่อ 2007-06-22.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 7°00′04″N 100°30′25″E / 7.001036°N 100.506942°E / 7.001036; 100.506942