ศรีตรัง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ศรีตรัง เป็นชื่อไม้ต้นในสกุลศรีตรัง (Jacaranda) วงศ์แคหางค่าง (Bignoniaceae) ซึ่งมี 2 ชนิด[1] ศรีตรัง จึงอาจหมายถึง

  • Jacaranda mimosifolia D.Don - ชนิดที่มีช่อดอกเกิดที่ปลายยอด ดอกสีม่วง
  • Jacaranda obtusifolia Bonpl. (หรือ Jacaranda filicifolia D.Don) - ชนิดที่มีช่อดอกเกิดที่ซอกใบตามกิ่งและปลายยอด ดอกสีม่วงปนน้ำเงิน

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 1137.