โรงเรียนไชยปราการ

โรงเรียนไชยปราการ (อังกฤษ: Chaiprakarn School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอไชยปราการ[2] เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[3]

โรงเรียนไชยปราการ
99 หมู่ 2 ถนนโชตนา ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chaiprakarn School
อักษรย่อ ช.ป. / C.P.K.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คติพจน์ ปัญญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน
ปรัชญา
ปัญญาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมมารยาท สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1050131020
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางระพีพรรณ สุขสงวน
จำนวนนักเรียน 442 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) [1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ███ ███ ฟ้า - ขาว
เพลง มาร์ชฟ้า-ขาว ไชยปราการรำลึก
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนไชยปราการ ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ณ บริเวณป่าช้าเก่า ซึ่งประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอฝาง ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอฝาง และคณะสงฆ์ในตำบลปงตำ (เดิม) ได้ร่วมมือกันตัดโค่นต้นไม้ปรับสนามจนเรียบใช้การได้ พร้อมกันนั้น นายโท ลีฬหาชีวะ ได้มอบที่ดินของตนสมทบอีก 3 ไร่ 2 งาน รวมเป็นเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ขณะก่อตั้งเริ่มแรกได้ไปอาศัยเรียนที่ศาลาวักสุกาวาส (วัดแม่ขิ) เปิดสอนระดับ ม.1 – ม.3 (เทียบ ป.58 – ป.7) เดิมชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมแม่ขิ”

 • ปี พ.ศ. 2504 สร้างอาคารเรียนหลังหนึ่ง โดยเงินของนายน้อย – นางกิมเหรียญ สุวรรณ มอบให้นายโท ลีฬหาชีวะ (บุตร) สมทบกับเงินบริจาคของนายอุดม ลีฬหาชีวะ ปลูกสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวแบบ ป.6 ก จำนวน 7 ห้อง ชื่อว่า “อาคารกิมเหรียญอนุสรณ์” สร้างเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2504 เปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 250 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2523 อาคารนี้ถูกพายุพัดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงขออนุญาตรื้อถอน
 • ปี พ.ศ. 2505 เปลี่ยนการสอนจาก ม.1 – ม.3 เป็นประถมปลาย (ป.5 – ป.7) จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “แม่ขิประถมตอนปลาย”
 • ปี พ.ศ. 2508 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน “แม่ขิประถมปลาย” เป็น “โรงเรียนไชยปราการ” ทั้งนี้เนื่อจากชื่อเดิมไปพ้องกับชื่อโรงเรียนบ้านแม่(ประถมต้น)(ตามหนังสือราชการของจังหวัดที่ ช.ม. 59/1148 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2508)
 • ปี พ.ศ. 2517ได้ริเริ่มหาทุนซื้อที่ดินสมทบ โดยความร่วมมือของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พ่อค้าคหบดีในตำบลปงตำและศรีดงเย็น (เดิมมีตำบลปงตำต่อมาแยกเป็นตำบลศรีดงเย็นอีกตำบลหนึ่ง) ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและการสวมทบของหลวงพ่อบุญเย็น ฐานธฺมโม ซื้ที่ดินของนายนวล สุตัน จำนวน 13 ไร่ 3 ตารางวา ซึ่งเป็ฯที่ดินที่ติดกับโรงเรียนไชยปราการทางทอศตะวันตก รวมเป็นที่ดิน ทั้งสิ้น 30 ไร่ 3 งาน 67.42 ตารางวา การตจัดหาที่ดินสมทบในครั้งนี้ สิ้นสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2522
 • ปี พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1 – ม.ศ.3) โอนวังกัดจากกองการประถมศึกษาเข้าสังกัดกองการมัธยมศึกษา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 เมษายน 2518)
 • ปี พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ 1152/2532 สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2532
 • ปี พ.ศ. 2532-2533 เข้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส)
 • ปี พ.ศ. 2534 สร้างอาคารหอประชุม โรงอาหารแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง ชื่อ “อาคารพรหมประดิษฐ์”
 • ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวรแบบ 216 ล(ปรับปรุง) 1 หลังชื่อ “อาคารพรหมคุณ”
 • ปี พ.ศ. 2547 เป็นโรงเรียนในฝัน
 • ปี พ.ศ. 2548 ได้ดำเนินการซื้อที่ดินทางด้านทิศเหนือของโรงเรียนไชยปราการ จำนวนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา[4]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายบุญทา สุภา พ.ศ. 2504-2513
2 นายเกรียงศักดิ์ ศรีสังวาลย์ พ.ศ. 2515-2517
3 นายทองทัต ลัดดาพันธุ์ พ.ศ. 2518-2520
4 ว่าที่ร.ต.มงคล ชัยมงคล พ.ศ. 2521-2525
5 นายวิชัย วาสิการ พ.ศ. 2526-2540
6 นายประมวล พุทธานนท์ พ.ศ. 2540-2544
7 นายบุญส่ง สมมิตร พ.ศ. 2544-2550
8 นางนิตยา บุญเป็ง พ.ศ. 2550-2554
9 นายไพโรจน์ ศิริ พ.ศ. 2554-2556
10 นายนิรันดร หมื่นสุข พ.ศ. 2557-2558
11 นางลภัสนันท์ เรียนยอย พ.ศ. 2558-2561
12 นางระพีพรรณ สุขสงวน พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

การศึกษาแก้ไข

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3แก้ไข

มีทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 3 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 3 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 2 ห้องเรียน

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6แก้ไข

มีทั้งสิ้น 8 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • 3 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • 2 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • 3 ห้องเรียน[5]

สถานที่ภายในโรงเรียนแก้ไข

 • อาคารเรียน 3 หลัง
 • อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง
 • อาคารหอประชุม 1 หลัง
 • อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
 • อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
 • บ้านพักครู 5 หลัง
 • บ้านพักภารโรง 1 หลัง
 • ห้องส้อม 6 หลัง
 • สนามกีฬาวอลเลย์บอล 1 สนาม[6]

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050131020&Area_CODE=101734 จำนวนนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ
 2. ข้อมูลโรงเรียน
 3. อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 4. [http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1050131020&page=history ประวัติโรงเรียนไชยปราการ
 5. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050131020&Area_CODE=101734 จำนวนห้องเรียนของโรงเรียนไชยปราการ
 6. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1050131020&Area_CODE=101734 อาคารสถานที่โรงเรียนไชยปราการ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข