โรงเรียนแกดำวิทยาคาร

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต 2 ตักสิลา ตั้งอยู่ที่ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รูปแบบสหศึกษา

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
Kaedam Wittayakhan School
ตราประจำโรงเรียน
สิกข กามตา ภวํ โหติ
(ชนใดใฝ่ศึกษาหาความรู้ ย่อมเป็นผู้พบกับความเจริญ)
หมู่ 2 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kaedam Wittayakhan School
อักษรย่อ ก.ค.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ.2521
รหัส 1044410586
ผู้อำนวยการ นายสงกรานต์ อุดทารุณ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

เพลง มาร์ชแกดำวิทยาคาร
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร ตั้งอยู่ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ปีการศึกษา 2521 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านแกดำ ซึ่งสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอแกดำ เริ่มแรกที่เปิดทำการสอน มีจำนวนนักเรียน 148 คน

ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ โรงเรียนได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 10 ห้อง ซึ่งได้ทำการที่บริเวณโคกหนองแฮด ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ในเนื้อที่ 86 ไร่ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2522 จึงได้ย้ายไปเรียนยังอาคารเรียนชั่วคราวที่สร้างขึ้นใหม่

ในปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 16 ห้องเรียนต่อมาในปีงบประมาณ 2526 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง จำนวน 13 ห้องเรียน และในปีเดียวกันนี้ มีจำนวนนักเรียน 521 คน

โรงเรียนได้รับคัดเลือกได้รับเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ปัจจุบันโรงเรียนแกดำวิทยาคาร เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [1]

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

อาคาร สถานที่แก้ไข

 
ป้ายหน้าโรงเรียน
 
พระพุทธชินศรี(หลวงพ่อสำเร็จ)

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 86 ไร่ หมู่ 2 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 2 หลัง อาคารศาลาไทย อาคารโรงฝึกงาน โรงอาหาร หอประชุม สนามบาสเกต สนามวอลเลย์บอลและสนามฟุตบอล มีพระพุทธชินศรี(หลวงพ่อสำเร็จ) เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน[2]

การจัดการศึกษาแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

โรงเรียนแกดำวิทยาคาร เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียนแก้ไข

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข