โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) - Pattaya City 11 School (Mattayomsatitpattaya) เป็นโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ปี 2551 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา)
PATTAYA CITY 11 SCHOOL (MATTAYOMSATITPATTAYA)
ตรา โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา).png
ที่ตั้ง
เลขที่ 37/66 ซอยหนองใหญ่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไทย 20150 ไทย
โทรศัพท์ 038 420 911
โทรสาร 038 114 726
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
ผู้ก่อตั้งเมืองพัทยา
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต12
ผู้อำนวยการนายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ห้องเรียน- ห้องเรียน 5 อาคารเรียน
พื้นที่16 ไร่เศษ - งาน - ตารางวา
สีเหลือง - ขาว
เพลงมาร์ชมัธยมสาธิตพัทยา
เว็บไซต์http://www.mpty.ac.th Facebook โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยเมืองพัทยา เปิดทำการเรียนการครั้งแรกปี 2551 โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (แบบสหศึกษา)
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ได้รับมติจากการประชุมสภาสมัยสามัญที่สองครั้งที่ 1/2551 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 มีมติให้สำนักการศึกษาเมืองพัทยาก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่ขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยดำเนินการดังนี้

 • พ.ศ. 2551 เมืองพัทยาจัดซื้อที่ดินจำนวน 16 ไร่เศษ งบประมาณ 65,000,000 และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สน.ศท. 4/12

จำนวน 2 หลัง 24 ห้องเรียน งบประมาณจำนวน 17,342,000 บาท

 • พ.ศ. 2551 เมืองพัทยา จัดสร้างสระน้ำขนาดความยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร พร้อมอาคารอัฒจันทร์ งบประมาณ จำนวน 25,000,000 บาท
 • พ.ศ. 2551 เมืองพัทยา จัดก่อสร้างรั้วโรงเรียนและป้ายชื่อโรงเรียน งบประมาณ 3,780,000 บาท
 • พ.ศ. 2551 เมืองพัทยา จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ 13,000,000 บาท
 • พ.ศ. 2551 เมืองพัทยา จัดสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนจำนวน 2 หลัง งบประมาณ 1,000,000 บาท
 • พ.ศ. 2552 เมืองพัทยา จัดสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ภายในโรงเรียน งบประมาณจำนวน 7,979,000 บาท
 • พ.ศ. 2552 เมืองพัทยาติดตั้ง ระบบประปาในโรงเรียน งบประมาณ 260,000 บาท
 • พ.ศ. 2552 เมืองพัทยาติดตั้ง ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน งบประมาณ 246,533 บาท
 • พ.ศ. 2552 เมืองพัทยาจัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน งบประมาณ 500,000 บาท
 • พ.ศ. 2552 เมืองพัทยาต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2 ชั้นล่างเป็นห้องสมุด ห้องผู้บริหาร และโรงอาหาร ห้องสหการร้านค้า งบประมาณ 2,530,00 บาท
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนจัดสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ จากงบประมาณบริจาค 260,000 บาท
 • พ.ศ. 2553 เมืองพัทยา จัดสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 และ 5 แบบ สน.ศท.4/12 งบประมาณ 17,000,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง หอพระพุทธรูป 1 หลัง อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง ส้วม 3 หลัง และสระว่ายน้ำ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6[1]

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

ลำดับ ภาพ ชื่อและนามสกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 - ธานี สีใส
(ผู้อำนวยการ)
"พ.ศ. 2551" พ.ศ. 2555 -
2 - จิรศักดิ์ จิตสม
(ผู้อำนวยการ)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการคนแรก
3 - พูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2561 คนปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

ข้อมูลอาคารเรียนแก้ไข

 • หอพระพุทธมงคลชัยพัทยามุณี (หอพระ) 1 หลัง
 • อาคารเรียน 1
 • อาคารเรียน 2
 • อาคารเรียน 3
 • อาคารเรียน 4
 • อาคารเรียน 5
 • อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) 1 หลัง
 • สนามกีฬา
 • สระว่ายน้ำ 1 สระ
 • โรงอาหาร 1 หลัง[2]

สถานที่สำคัญภายในโรงเรียนแก้ไข

 • หอพระพุทธมงคลชัยพัทยามุณี (หอพระด้านหน้าโรงเรียน)
 • ห้องอำนวยการและธุรการ
 • ห้องรองผู้อำนวยการ
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • โรงอาหาร
 • สหการร้านค้า
 • ห้องประชุมราชพฤกษ์
 • ห้องสมุดวรรณศรี
 • ธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
 • ศาลาสุขภาพคุณแม่ไวแมน แซ่ยุ่น (ห้อง TO BE NUMBER ONE)
 • ห้องพยาบาลโสภิญ เทพจักร
 • ห้องเบเกอรี่
 • ห้องคหกรรม
 • ห้องคณิตศาสตร์
 • ห้องภาษาจีน
 • ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องวงโยธวาทิต
 • สนามฟุตซอลโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
 • ห้อง YELLOW SHOP
 • ห้องสภานักเรียน
 • ห้อง Sound Lab
 • ห้อง Essential Of Life
 • ห้องภาษาต่างประเทศ
 • ห้อง MSTC
 • ห้องอาเซี่ยนศึกษา
 • ห้องคลินิกโครงงาน (อยู่ด้านในของห้องสมุดวรรณศรี)
 • สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

ชื่อเสียงของโรงเรียนแก้ไข

 • รางวัลการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการต่างๆและการแข่งขันกีฬาทั้งภายในโรงเรียน กีฬาเมืองพัทยา เป็นต้น
 • กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโครงงานบูรณาการ
 • ศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นสามารถสอบและได้ศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศ
 • รางวัลโรงเรียนการอ่านยอดเยี่ยม จาก CP-ALL
 • รางวัลออมดีเด่น จากโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
 • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนต่าง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 12°56′56″N 100°54′22″E / 12.9487615°N 100.9061599°E / 12.9487615; 100.9061599