โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี- สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 80/4 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ที่ตั้ง
80/4 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ข้อมูล
ชื่ออื่นTriamudomsuksa pattanakarn pathumthani
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
วิริเยน ทุกขมัจเจติ
คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
สถาปนาโรงเรียนลำลูกกา
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 (54 ปี)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
9 มิถุนายน พ.ศ. 2546 (18 ปี)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
21 มกราคม พ.ศ. 2557 (7 ปี)
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์
จำนวนนักเรียน2,288 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)[1]
ชั้นเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สี██████ สีชมพู-สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์http://www.tuppt.ac.th

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน[2] และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง[3] ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและโรงเรียนประจำอำเภอลำลูกกา

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา การจัดชั้นเรียนแบบ 12-12-11/10-10-10 รวม 65 ห้องเรียน

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีเดิมชื่อว่า โรงเรียนลำลูกกา ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 โดยเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีเดียวกัน ซึ่งในช่วงแรกได้ฝากนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลลำลูกกา (โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ในปัจจุบัน) จนกระทั่งอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2511 จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งปัจจุบัน โรงเรียนได้ทำการสอนเรื่อยมาจนในปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนจึงได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นครั้งแรก

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนลำลูกกา เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใช้อักษรย่อ ต.อ.พ.ล. ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นของอำเภอลูกกาและสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ที่นิยมตั้งชื่อโรงเรียนตามโรงเรียนที่ได้รับความนิยม[4]

ต่อมาในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ใช้อักษรย่อ ต.อ.พ.ปท. เพื่อสนองนโยบายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่ต้องการให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจำจังหวัดปทุมธานี [5]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

รายนามผู้บริหารโรงเรียนลำลูกกา
ลำดับ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายวิริยะ เวชวิธี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2520
2. นายบุญนาค ภาสะพันธ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2521
3. นายอนันต์ ทรงฤกษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2534
4. นายวิวัฒน์ พวงมะลิต ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537
5. นายโสภณ บำรงสงฆ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539
6. นายกุศล กลแกม ผู้อำนวยการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 16 มกราคม พ.ศ. 2544
7. นางทิพยรัตน์ เด่นดำรงวิทย์ ผู้อำนวยการ 16 มกราคม พ.ศ. 2544 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2545
8. นางจำนงค์ แจ่มจันทรวงศ์ ผู้อำนวยการ 14 มกราคม พ.ศ. 2546 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา (Triam Udom Suksa Patthanakarn Lamlukka School)
ลำดับ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางจำนงค์ แจ่มจันทรวงศ์ ผู้อำนวยการ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546
2. นายถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
3. นายปรีชา กล่ำรัศมี ผู้อำนวยการ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550-30 กันยายน พ.ศ. 2554
4. นายถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
5. นายปรีชา กล่ำรัศมี ผู้อำนวยการ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554
6. นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556
7. นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
8. ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 20 มกราคม พ.ศ. 2557
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
1. ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 -
2. นายนฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการ - 7 พฤษภาคม 2561 [6]

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนมีพื้นที่ 23 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา

 • อาคารเรียน 4 หลัง
 • อาคารอเนกประสงค์ 4 หลัง
 • บ้านพักครู 3 หลัง
 • บ้านพักภารโรง 1 หลัง

ระบบการเรียนการสอนแก้ไข

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีการจัดชั้นเรียนแบบ 12-12-11/10-10-9 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 10 ห้องเรียน) มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,249 คน มีการเปิดกลุ่มการเรียน ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมด 10 ห้องเรียน ห้องละ 50 คน รวมทั้งระดับชั้น 500 คน ได้แก่[7]

มีห้องgiftedสำหรับม.1เพิ่ม1ห้อง (พ.ศ 2556)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 10 ห้องเรียน ห้องละ 45 คน รวมทั้งระดับชั้น 315 คน ได้แก่

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ (MOU) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เกาหลี จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น[8]

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเปิดรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกในช่วงเดือนมีนาคมทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เช่นเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป โดยในแต่ละปีจะกำหนดจำนวนการรับและประเภทนักเรียนที่รับซึ่งโรงเรียนจะประกาศแจ้งผ่านในโรงเรียนและในเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบได้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะรับสมัครนักเรียนปีละประมาณ 500 คน โดยจะแบ่งออกเป็น นักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยการสอบคัดเลือกวัดความสามารถ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยการจับสลาก และนักเรียนทั่วไปไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ[7]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะรับสมัครนักเรียนปีละประมาณ 300 คน โดยจะมีการแบ่งออกเป็นแผนการเรียนต่างๆ โดยจะแบ่งออกเป็น นักเรียนที่เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี และนักเรียนที่เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก[8]

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1013270192&Area_CODE=101704 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
 2. รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
 3. รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
 4. ประวัติโรงเรียน
 5. http://202.29.215.169/sec39/e-loader/data/P1eYcrk86110616FriFeb2014.pdf ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่องเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
 6. https://www.sesao1.go.th/media/files/212_2561.pdf คำสั่งสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 212/2561 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการตรูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ลำดับที่ 5 ย้ายนายนฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ไปเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
 7. 7.0 7.1 ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554
 8. 8.0 8.1 ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°56′29″N 100°45′54″E / 13.941281°N 100.764897°E / 13.941281; 100.764897