โรงเรียนอินทร์บุรี

โรงเรียนอินทร์บุรี (In-Buri School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นโรงเรียนประจำอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2495 ภายใน วัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ก่อนที่จะย้ายมาตั้งอยู่ ฝั่งตรงข้าม ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ถนนเทพสุทธิโมลี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในปัจจุบัน

โรงเรียนอินทร์บุรี
In-Buri School
ไฟล์:โลโก้อินทร์บุรี2.jpg
มั่นคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา รู้หน้าที่ มีน้ำใจ
สุวิชาโนภวํ โหติ
(ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
109 ซอยหอพระ ถนนเทพสุทธิโมลี หมู่ 1 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไทย ประเทศไทย 16110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ In-Buri School
อักษรย่อ อ.บ./I.B.
ประเภท รัฐบาล

-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 (68 ปี)
ผู้ก่อตั้ง พระเทพสุทธิโมลี
รหัส 1006170601 (ใหม่)
06170601 (เก่า)
จำนวนนักเรียน 1,768 คน
เว็บไซต์

โรงเรียนอินทร์บุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษา เป็นสถานศึกษาประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีนักเรียนประมาณ 1,768 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 80 คน

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนอินทร์บุรี ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2495 โดย พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง บัวสรวง) เจ้าคณะจังหวัด สิงห์บุรี-อุทัยธานี (ธรรมยุต) ในปีแรกอาคารเรียนยังไม่มี ต้องขออาศัยโรงเรียนวัดโบสถ์ เป็นสถานที่เรียนและทำงานของครู โดยเปิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน 36 คน เป็นชาย 31 คน เป็นหญิง 5 คน ครู 2 คน คือ นายยงยุทธ โคตมะ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และ นายอิสระ ธรรมานุกูล

วันที่ 26 มิถุนายน 2508 ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการมา เป็นประธาน ในการเปิดและให้ชื่ออาคารว่า "ตึกสิงหบุรจารย์อนุสรณ์" เป็นอาคารทรงไทยประยุคก์ ปัจจุบันนี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและขออนุญาตใช้เป็นที่ทำการของสาขา หอสมุดแห่งชาติ อินทร์บุรี เพราะ โรงเรียนเลิกใช้ เนื่องจากสภาพทรุดโทรมมาก ส่วนอาคารหลังที่ 2 ชื่ออาคารว่า "สงวน-ต่อจรัส" เป็นส่วนหนึ่งของอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโบสถ์

พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 10 ห้อง ชั้นมัธยมปีที่ 4 (ม.4) จำนวน 8 ห้อง แบ่งแผนชั้นเรียนเป็น 10-10-10/8-8-8 มีนักเรียน 2,357 คน ครู 114 คน

พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนวิชาชีพ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครู-อาจารย์ จำนวน 101 คน เปิดสอนในระดับชั้น ม.1-ม.6 แบ่งแผนชั้นเรียนเป็น 10-10-10/8-8-8 รวม 54 ห้อง นักเรียน 2,377 คน เป็นนักเรียนชาย 1,077 คน นักเรียนหญิง 1,300 คน นักการภารโรง 14 คน ยาม 2 คน

พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่

ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 1 ถนนเทพสุทธิโมลี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี บนที่ดินของวัดโบส์ถ (พระอารามหลวง) จำนวน 45 ไร่ 2 งาน โรงเรียนมีครู-อาจารย์ จำนวน 83 คน เปิดสอนในระดับชั้น ม.1-ม.6 แบ่งแผนชั้นเรียนเป็น 7-7-7/7-6-5 รวม 39 ห้อง นักเรียน 1,768 คน เป็นนักเรียนชาย 807 คน นักเรียนหญิง 961 คน นักการภารโรง 11 คน ยาม 2 คน

สัญลักษณ์ของโรงเรียนแก้ไข

 เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัญ


ปรัชญาโรงเรียนแก้ไข

มั่นคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา รู้หน้าที่ มีน้ำใจ

คติพจน์โรงเรียนแก้ไข

สุวิชาโนภวํ โหติ ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ

อาคารสถานที่แก้ไข

โรงเรียนอินทร์บุรี มีอาคารเรียนหลัก 4 หลัง และอาคารประกอบอื่น ๆ อีก 10 หลัง คือ

 • อาคารเทพสุทธิโมลี 1 เป็นอาคาร 3 ชั้น 18 ห้องเรียน
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • อาคารเทพสุทธิโมลี 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น 24 ห้องเรียน
  • ห้องผู้อำนวยการ
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • อาคารเทพสุทธิโมลี 3 เป็นอาคาร 3 ชั้น 24 ห้องเรียน
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • ห้องฟิสิกส์
  • ห้องเคมี
  • ห้องชีววิทยา
  • ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
  • ห้องวิทยาศาสตร์ ม.1/2-ม.1/7
  • ห้องวิทยาศาสตร์ ม.2/2-ม.2/7
  • ห้องวิทยาศาสตร์ ม.3/2-ม.3/7
  • ห้องธรณีวิทยา
  • ห้องโสตทัศนศึกษา
  • ห้องดนตรีโยธวาธิต
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคาร 2 ชั้น
  • ชั้น 1 เป็นห้องเรียนงานห้องสมุด และหอสมุดกลาง
  • ชั้น 2 หอสมุดกลาง
 • อาคารอุตสาหกรรม-ศิลป์ เป็นอาคาร 2 ชั้น 6 ห้องเรียน
  • ห้องเขียนแบบ 511,512,513
  • ห้องเรียนสายอุตสาหกรรม 521,522,523
 • อาคารเนกประสงค์ ขนาดความจุ 1,500 คน
 • อาคารเรียนชั่วคราว 1 ขนาด 12 ห้องเรียน
  • กลุ่มศาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • อาคารเรียนชั่วคราว 2 ขนาด 12 ห้องเรียน
 • อาคารเทเบิลเทนนิส
 • โรงฝึกงานเกษตรกรรม
 • โรงฝึกงานคหกรรม
 • โรงฝึกงานเครื่องปั้นดินเผา
 • โรงอาหาร ขนาดความจุ 1,800 คน

จำนวนนักเรียน โรงเรียนอินทร์บุรีแก้ไข

ระดับชั้น จำนวนห้อง นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมทั้งสิ้น
ม.1 7 147 188 335
ม.2 7 164 167 331
ม.3 7 171 136 307
รวม ม.ต้น 21 482 491 973
ม.4 7 98 182 280
ม.5 6 133 128 261
ม.6 5 94 160 254
รวม ม.ปลาย 18 325 470 795
รวมทั้งสิ้น 39 807 961 1,768

แผนชั้นเรียน ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)แก้ไข

 • ห้อง 1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนโครงการพิเศษ)
 • ห้อง 2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ห้อง 3 อาเซียนโปรแกรม (ห้องเรียนโครงการพิเศษ)
 • ห้อง 4 ศิลป์-ภาษา
 • ห้อง 5 ศิลป์-ภาษา

คณะสีแก้ไข

 • คณะสีหงส์ฟ้า (สีฟ้า) เลขหลักสุดท้ายของเลขประจำตัวนักเรียน ประจำคณะ 4,6
 • คณะสีตะวันฉาย (สีแดง) เลขหลักสุดท้ายของเลขประจำตัวนักเรียน ประจำคณะ 3,7
 • คณะสีบัวหลวง (สีชมพู) เลขหลักสุดท้ายของเลขประจำตัวนักเรียน ประจำคณะ 2,8
 • คณะสีตรัง (สีม่วง) เลขหลักสุดท้ายของเลขประจำตัวนักเรียน ประจำคณะ 1,9
 • เลข 5 และ 0 ไม่ใช่ ให้ใช้เลขถัดไป จน ได้ตามคณะสี

ผลงานดีเด่นแก้ไข

ปี พ.ศ. ได้รับรางวัล
2539 - โรงเรียนรางวัลพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
2545 - ชนะเลิศ การแข่งขันคณิตศาสตร์โดยใช้เส้นด้าย ณ งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 55 จังหวัดสุพรรณบุรี
2546 - นักเรียน 1ทุน 1 อำเภอในฝัน ปีการศึกษา 2546 เรียนคณะเศรษฐศาตร์ ณ ประเทศเยอรมัน
2548 -ตัวแทนทีมชาติไทย จักรยานเสือภูเขาประเภทดาวน์ฮิล หญิง ปี 2548 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ประเทศฟิลิปปินส์

-ชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรมยอดนักคิด คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 งานเทศกาลกินปลา 26ธ.ค.2548 จ.สิงห์บุรี

-นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ม.ต้น

-ได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับ ม.ปลาย รับรางวัลจากพระเทพรัตนฯ วันที่ 13 มิ.ย.2548

2549 - ผ่านเกณฑ์โรงเรียนในฝันและเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
2549 -ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 11ส.ค.2549 ช่วงชั้นที่ 3 ในกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธ ณ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์

-ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน(ภาษาอังกฤษ)ในงานเทพสตรีวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี

-ชนะเลิศการแข่งขันตอบ ปัญหาพระราชประวัต ิและพระราชกรณียกิจฯ ในงานเทพสตรีวิชาการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี


ดูเพิ่มแก้ไข