โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ (อังกฤษ: Yan Ta Khao Ratthachanupatham School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ 3,4) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13(ตรัง-กระบี่) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
Yan Ta Khao Ratthachanupatham School
Logoโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์.jpg
ที่ตั้ง
300 ถนนตรัง-ปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
ข้อมูล
ประเภทรัฐ
คำขวัญสุวิชฺชาโน ภวํโหติ
(ผู้มีความรู้ดี คือ ผู้เจริญ)
ประพฤติดี มีวินัย สนใจเรียน
สี███ สีชมพู ███ สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชย่านตาขาว
เว็บไซต์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สังกัดกองการศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2524 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่า “โรงเรียนย่านตาขาว” กับ “โรงเรียนรัฐชนูปถัมถ์” อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดกองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กัน ประสบปัญหาในเรื่องการรับนักเรียนได้ไม่เต็มตามแผนที่กำหนดไว้ อันเป็นอุปสรรคในการที่จะสนับสนุนด้านงบประมาณต่างๆ

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้รวม โรงเรียนย่านตาขาว กับ โรงเรียนรัฐชนูปถัมภ์ เข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์” สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 เป็นต้นมา ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2524 โดย นายสิปนนท์ เกตุทัต รัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาในสมัยนั้น

สำหรับ “โรงเรียนย่านตาขาว” นั้น เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เปิดเมื่อ พ.ศ. 2497 รับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ในปี พ.ศ. 2504 ได้เลิกรับนักเรียนชั้น ม.1 แต่รับนักเรียนชั้น ป.5 แทน และปี พ.ศ. 2520 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการยุบเลิกโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขาภิบาล ให้เป็นมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยรับนักเรียนชั้น ม.ศ. 1 แทน

ส่วน “โรงเรียนรัฐชนูปถัมภ์” เดิมเป็นโรงเรียนเอกชน ชื่อ “โรงเรียนเบญจพัฒนา” ของนายอรุณ สุนทรนนท์ กรมสามัญศึกษาได้ซื้อที่ดินและอาคารเรียนเป็นเงิน 2,119,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มาประกาศเป็นโรงเรียนใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2516 ชื่อว่า “โรงเรียนย่านตาขาววิทยา” และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนรัฐชนูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

จากการประกาศรวมโรงเรียนดังกล่าว ทำให้โรงเรียนจัดการศึกษาออกเป็น 2 เขต คือ เขต1 คือบริเวณโรงเรียนรัฐชนูปถัมภ์เดิม มีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา เป็นที่เรียนชั้น ม.2 ถึง ม.6 และเขต2 คือโรงเรียนย่านตาขาวเดิม มีพื้นที่ 16 ไร่ เป็นที่เรียนชั้น ม.1 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 และเมื่อเขต 1 มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่มากขึ้น จึงย้ายชั้น ม. 1 มาเรียนที่เขต 1 ทั้งหมด เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2536 และในปีนี้ได้เปิดโรงเรียนสาขาสำหรับชั้น ม.ต้น ที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว 1 สาขา ถึงปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนสาขาได้ตั้งเป็นเป็นโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ส่วนพื้นที่เขต 2 มอบให้สุขาภิบาลดูแลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เมื่อสุขาภิบาลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลย่านตาขาว จึงขอใช้พื้นที่นี้เป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาล จำนวน 12 ไร่ และเหลือ 4 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่บ้านพักครู

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

สีน้ำเงิน กับ สีชมพู
 •      สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น อดทน และมั่นคงต่อการทำความดี
 •      สีชมพู หมายถึง ความรุ่งเรือง ความรัก ความร่วมมือ และความสุขในหมู่คณะ

สัญลักษณ์โรงเรียนแก้ไข

เป็นรูปอักษร ย่อ ย.ป. ล้อมรอบด้วยก้านและดอกบัว มีชื่อเต็มของโรงเรียนอยู่ด้านล่าง มีสีประกอบดังนี้
 • ดอกบัว สีชมพูอ่อน แสดงความสดใส ร่าเริง
 • อักษรย่อ ย.ป. สีน้ำเงิน แสดงความมั่นคง สง่างาม
 • ก้านบัวรอบนอก สีม่วงแดง แสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะ
 • ก้านบัวรอบในรอบสองชั้น สีเขียวแก่-อ่อน แสดงความคิดสร้างสรรค์-พลัง
 • พื้นหลังภาพหลังอักษร ย.ป. และชื่อโรงเรียน สีม่วงอ่อน แสดงความสุภาพอ่อนโยน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • โรงเรียนย่านตาขาว (30 เมษายน พ.ศ. 2497)
  • นายเริ่ม ดำเกาะ (รักษาการ) พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2499
  • นายเจริญ ท่อแก้ว พ.ศ. 2499 - พ.ศ. 2523
  • นางสาวประทุม เสกธีระ (รักษาการ) พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524
 • โรงเรียนย่านตาขาววิทยา (21 มีนาคม พ.ศ. 2516)
  • นายจีระศักดิ์ กุลบุญ(รักษาการ) พ.ศ. 2516
  • นายพิสิฐ คงเมือง พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2517
 • โรงเรียนรัฐชนูปถัมภ์ (29 พฤษภาคม พ.ศ. 2517)
  • นายพิสิฐ คงเมือง พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
  • นายศิรินทร์ อุตสาหะ (รักษาการ) พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521
  • นางสาววิมล สุวรรณเวลา พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2523
  • นายเจริญ ภักดีวานิช พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524
 • โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ (3 มีนาคม พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน)
  • นายเจริญ ภักดีวานิช พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528
  • นายถาวร อุทัยรัตน์ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2535
  • นายสิรัตน์ สุทธิดารา พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537
  • นายวิสุทธิ์ พิสิฐจำนง พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
  • นายศักรินทร์ จริงจิตร พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
  • นายสมจริง อินทรักเดช พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547
  • นายระวี บูรณธัญรัตน์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553
  • ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
  • นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559
  • นายภิญโญ พุดจีน พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
  • นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • หนังสือปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ม.1,ม.4 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
 • เว็บโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
 • http://www.trangzone.com/webboard_show.php?page=2&ID=23488&ID=23488
 • เพลงมาร์ชโรงเรียน ปกหลังสมุดโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 7°23′15″N 99°40′06″E / 7.387535°N 99.668312°E / 7.387535; 99.668312