โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอบ้านธิ ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยความร่วมมือของทางราชการและประชาชนตำบลบ้านธิ ได้สละกำลังทรัพย์ เพื่อซื้อที่ดิน ตั้งโรงเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่บริการผู้ที่เป็นกำลังสำคัญ ในการจัด ตั้งโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยานี้ คือ

  1. ท่านพระครูปํญญาโรจนคุณ
  2. สมาชิกสภาตำบลบ้านธิ
  3. ชมรมครูและผู้ปกครองนักเรียน ปี 2520
ป่าตาลบ้านธิพิทยา
Patarnbarnthi Pittaya School
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถาปนา19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์http://www.patarn.org/

สภาพปัจจุบันและที่ตั้งของโรงเรียน แก้

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ตั้งอยู่ในพิกัดภูมิศาสตร์ที่ละติจูต 12 องศา อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลำพูน และอยู่ตำบลบ้านธิ

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสมพล กันชัยศักดิ์ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2529
2. นายภูชิชย์ อาจองค์ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535
3. นายสุวรรณ ปัญญาปิง พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540
4. นายจรัส ไชยวุฒิมงคล พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2550
5. นางบัวผาย ทาเกิด (รักษาราชการ) พ.ศ. 2551
6. นายพิสิษฐ คำบุรี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้