โรงเรียนประชาพัฒนา

โรงเรียนประชาพัฒนา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม ตั้งอยู่ที่ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รูปแบบสหศึกษา

โรงเรียนประชาพัฒนา
Prachapattana School
ตราประจำโรงเรียน
รู้หน้าที่ รู้เวลา รู้ฐานะ อุตสาหะ พยายาม นำถูกหลัก ปฏิบัติทั้งเขียนอ่านตามประสงค์ เจตจำนงค์เพื่อ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
73 หมู่ 4 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prachapattana School
อักษรย่อ ป.พ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 16 สิงหาคม พ.ศ.2534

(28 ปี 365 วัน)

รหัส 1044410623
ผู้อำนวยการ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

เพลง มาร์ชประชาพัฒนา
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษาที่ต้องการขยายโอกาสทางการเรียนไปสู่ชนบทท้องที่ตำบล เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในชนบทได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ทางตำบลประชาพัฒนาจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2534 โดยมี นายสม หล่อวัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม เข้าร่วมการประชุมและชี้แนะวิธีการในการดำเนินการขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ที่ประชุมมีมติขอเปิดโรงเรียน โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 50 ไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนประเภทสหศึกษา ในปีการศึกษา 2535 นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม ได้แต่งตั้งให้ นายไพจิตร ปริวัฒนากุล ตำแหน่งอาจารย์ โรงเรียนวาปีปทุม ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงาน ดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 124 คน

โรงเรียนวาปีปทุมสาขาประชาพัฒนา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2537 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาพัฒนา สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสายเดิร บุญตรา ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ได้แต่งตั้งให้ นายสุจินต์ จงจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนในระยะแรก ในเวลาต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายไพจิตร ปริวัฒนากุล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประชาพัฒนา[1]

อาคาร สถานที่แก้ไข

 
ป้ายหน้าโรงเรียน
 
บริเวณภายในโรงเรียน

โรงเรียนประชาพัฒนา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 50 ไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์-โรงอาหาร และสนามฟุตบอล[2]

การจัดการศึกษาแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

โรงเรียนประชาพัฒนา เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข