โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"

โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ตั้งอยุ่ที่ 246 หมู่2 ถนนยุทศาสตร์331 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย แบบสหศึกษา

โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
BANBUNG MANOONWITTAYAKARN SCHOOL
ตราประจำ โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิต
บัณฑิตย่อมฝึกตน
เลขที่ 246 หมู่ 2 ถนนยุทธศาสตร์ 331 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 ไทย
โทรศัพท์ 038-291190
โทรสาร 0-384-93368

พิกัด 13°05′25″N 100°56′00″E / 13.090278°N 100.933364°E / 13.090278; 100.933364
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Banbung manoonwittayakarn School
อักษรย่อ บ.น.ว. - BBM.
ประเภท มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
ผู้ก่อตั้ง พระเขมสารโสภณ (ธรรมนูญ ธุวสีโล)
ผู้อำนวยการ ไทย นายนิพนธ์ แจ่มจำรัส
จำนวนนักเรียน 533 คน ข้อมูลปี 2559
ขนาดของชั้นเรียนเฉลี่ย ม.1 - ม.6
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

ห้องเรียน ห้องเรียน อาคารเรียน
เนื้อที่ 71 ไร่เศษ 3 งาน - ตารางวา
สี สีเหลือง      สีน้ำตาล     
เพลง มาร์ชโรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

ความเป็นมาของโรงเรียนเริ่มจากท่านเจ้าคุณเขมสารโสโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี สร้างวัดเขาไผ่ ได้ดำริเห็นควรให้มีโรงเรียน มัธยมศึกษาขึ้นบนที่ดินของวัด เพื่อเป็นศูนย์ของเด็กจากหลายหมู่บ้านด้วยเจตนาอันสูงส่งของท่านเจ้าคุรเขมสารโสโณ ท่านได้เริ่มดำเนินการขออนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนขึ้นโดยเปิดรับนักเรียน มศ.1 รุ่นแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2516 บนที่ดินทั้งสิ้น 71 ไร่ 3 งาน

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปจั่วทรงไทยครอบตัวเลช 2515 และอักษรย่อ บ.น.ว. เป็นลักษณะลำต้นไผ่ทิวเขาซ้อนอยู่ เบื้องหลังอักษรย่อว่า "มนูญ" เป็นชื่อของพระครูมนูธรรมการ (พระเขมสารโสภณ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ปี พ.ศ. 2515 อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารทรงไทย ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า "เขาไผ่"
 • วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาคุณผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การเรียนรู้ มีทักษะขึ้นพื้นฐาน เสริมสร้างคุณธรรม ความรู้ ปลูกจิตสัมนึกในความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม พัมนาการใช้เทคโนโลยี เพื่อนการเรียนรู้ และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ
 • เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
 • ปรัชญา ให้นักเรียนมีคุณภาพมาก ด้วยคุณค่าเ ปี่ยมด้วยคุณธรรม
 • คติธรรม อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิต แปลว่า บัณฑิตย่อมฝึกตน

คติพจน์ สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย

 • สีประจำโรงเรียน
 1. สีเหลือง      หมายถึง แสงสว่าง ความเยือกเย็น อ่อนหวาน มีคุณธรรม
 2. สีน้ำตาล      หมายถึง ความเข้มแข็ม อดทน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยูง
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
 1. มีความรับผิดชอบ
 2. เป็นผู้ใฝ่รู้ และใฝ่เรียน
 3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

รายชื่อผู้บริหาร คนที่ ตำแหน่ง วาระ หมายเหตุ
นายบุญเลี้ยง คำสิงห์ 1 รักษาการครูใหญ่ 2515-2516 เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน
นายเฉลิมชัย รัตนกรี 2 ครูใหญ่ 1ต.ค.2516-1ม.ย.2518 -
นายชุมเจษฎ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3 อาจารย์ใหญ่ 14ก.ค.2518-1ก.ค.2529 -
นายสมดุล ทำเนาว์ 4 อาจารย์ใหญ่ 26ก.ค.2529-16ต.ค.2533 -
นายพูมศักดิ์ เจริญพงษ์ 5 ผู้อำนวยการ 21ธ.ค.2533-13พ.ย.2539 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก
นายมณี เสตพันธ์ 6 ผู้อำนวยการ 14พ.ย.2539-30ก.ย.2541 -
นายไพโรจน์ นาวาเจริญ 7 ผู้อำนวยการ 25ธ.ค.2541-30ก.ย.2542 -
นายสนั่น ผาวันดี 8 ผู้อำนวยการ 1พ.ค.2543-10พ.ย.2543 -
นางสาวเฉลิดเฉลา แก้วประเคน 9 ผู้อำนวยการ 12ก.ย.2544-21พ.ย.2544 ผู้อำนวยการหญิงคนแรก
นายยุทธนา เรืองไพศาล 10 ผู้อำนวยการ 29พ.ย.2544-18ธ.ค.2550 -
นายเรืองเดช สาระปารัง 11 ผู้อำนวยการ 18ธ.ค.2550-25พ.ย.2557 ดำรงตำแหน่งยาวนานสุด
นายวันชัย ทันสมัย 12 ผู้อำนวยการ 27พ.ย.2557- -
ดร.นิพนธ์ แจ่มจำรัส 13 ผู้อำนวยการ - ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

อ้างอิง [1]

ข้อมูลอาคารแก้ไข

 • อาคารเรียน
  • อาคารมนูญวิทยาคาร เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ครึ่ง แบบใหญ่พิเศษ จำนวน 9 ห้องเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์1และ2 รองรับนักเรียน 50คน ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมท่านเจ้าคุณพระเขมสารโสภณ จุ100 คน ห้องเรียนอัจฉิริยะ(smart crassroom) จำนวน50 ที่นั่ง ห้องเก็บข้อสอบ ห้องกิจการนักเรียน ห้องวิชาการ ห้องธุระการ ห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องพัสดุ และห้องสภานักเรียน รวมทั้งหมด 22 ห้อง พร้อมโรงจอดรถชั้นล่าง
  • อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร เป็นอาคารเรียน1ชั้น มีห้องแนะแนว ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องนาฎศิลป์ ห้องพยาบาล และห้องเรียนนาฏศิล1ห้องเรียนและ ลานศิลปะ และลานแนะแนว และสหกรณ์โรงเรียน
  • อาคารวิทยาศาสตร์และห้องสมุด เป็นอาคารสูง 2 ชั้น พร้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์จำนวน 5 ห้องเรียน ด่างล่างเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ และมีห้องชมรมTo Be number One และลานดนตรี
  • อาคารเรียนแบบปกติ จำนวน 2ชั้น 8 ห้องเรียน ส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียนชั้น ม.ปลาย และห้องพักครูพละศึกษา และห้องอาเซียน
  • อาคารคหกรรม1 เป็นอาคารเรียนการงายอาชืพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
  • อาคารคหกรรม2 เป็นอาคารเรียนการงานอาชืพและเทคโนโลยี(การทำอาหาร) และ มีห้องเรียนเกษตรกรรม 
  • อาคารพระพุทธศาสนา เป็นอาคารเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จุ 50คน
 • สิ่งปลูกสร้าง
  • หอประชุมเวฬุพงษ์ จุคนได้ประมาณ1000 คน ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
  • โรงอาหารโดม (ใหม่)จุคนได้ 300คน 8 ร้านค้า
  • สนามบาสเกตบอลแบบมาตราฐาน ทาสี
  • ถนนรอบโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • คอปเปอร์เวย์เชื่อมอาคารมนูญฯและอาคารวิทยาศาสตร์
  • ห้องน้ำชาย แบบส้วมมาตราฐาน 6 ห้อง
  • ห้องน้ำหญิง แบบส้วมมาตราฐาน 12 ห้อง

การก่อสร้างในอนาคตแก้ไข

การแข่งขันกีฬาภายใน "บึงมนูญเกมส์"แก้ไข

 • สีที่มีในการแข่งขัน

     สีชมพู

     สีแดง

     สีฟ้า

     สีม่วง

อ้างอิงแก้ไข

 1. [http:/www.bbm.ac.th]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°15′57″N 101°15′02″E / 13.2657533°N 101.2505451°E / 13.2657533; 101.2505451